Els mots encreuats

La creació de mots encreuats es fa en una pantalla similar a la de les sopes de lletres: normalment cal dissenyar-los abans damunt un full de paper i seguir aquests passos:

- Fixar el nombre de files i columnes de la graella.

- Escriure-hi el resultat deixant amb un asterisc les caselles que hauran d'aparèixer en negre. Per desplaçar-se per les caselles és recomanable utilitzar les fletxes del teclat.

- Escriure les definicions horitzontals i verticals, separant-les per un punt i coma quan hi hagi més d'una paraula en una fila o en una columna. Les definicions poden ser missatges de text o referències entre claus a un fitxer gràfic, de so o vídeo digital.

En el paquet d'activitats Noms d'Animals d'en Toni Miquel Mollà, que trobareu al racó del Clic, es mostra una manera alternativa de fer mots encreuats mitjançant associacions complexes amb solució a la graella A.