inici | JClic | JClic reports | Configuració mySQL - Suse

Servidor d'informes JClic
Configuració estàndard amb mySQL en Suse Linux

El mySQL (http://www.mysql.com) és un sistema de bases de dades professional, amb llicència de codi obert i disponible per a diversos tipus d'ordinadors i entorns operatius.

La modalitat estàndard de funcionament del servidor d'informes del JClic requereix un escritori gràfic (Gnome o KDE), una màquina virtual Java actualitzada i el sistema d'arrencada d'aplicacions Java WebStart. A la pàgina d'instal·lació del motor Java s'explica com configurar aquests components en diversos entorns operatius.

1. Creació de la base de dades

Dividirem aquesta operació en dos fases: instal·lar el mySQL i crear una base de dades i un usuari per al sistema d'informes del JClic. Si el vostre sistema ja té el mySQL instal·lat podeu passar directament al pas 1.2.

1.1. Instal·lació del mySQL

Engeguem el YasT i anem a Install and remove software. Escrivim al camp search:

mysql

... i seleccionem els paquets:

mysql
mysql-shared
mysql-client
mysql-connector-java

Fem clic a Accept i completem el procés.

Per engegar el servidor mySQL hem d'anar des de la finestra principal del YasT al grup System, i d'aquí a System services (runlevel).

Seleccioneu la línia mysql, on segurament hi haurà el valor “no”. Feu clic a Enable i després a Finish. Ens demanaran permís per a desar els canvis. Responem afirmativament.

Ara caldrà efectuar dues operacions per millorar la seguretat del MySQL: impedir que usuaris anònims (sense identificador ni contrasenya) puguin accedir al sistema, i fixar una contrasenya per a l'usuari “root” del mysql, que inicialment la té en blanc. Per fer-ho obriu una consola i escriviu:

%> mysql -u root
mysql> USE mysql;
mysql> DELETE FROM user WHERE User='';
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('xxxx');
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit;

... on “xxxx” serà la contrasenya a emprar per l'usuari administrador de la base de dades. No cal que sigui la mateixa que per a l'administrador del sistema.

1.2 Creació de la base de dades del JClic reports

Tot seguit crearem la base de dades d'informes del JClic així com un nou usuari del MySQL que hi tingui accés. També carregarem les dades de prova, que ens permetran comprovar el funcionament del sistema.

Situeu-vos en qualsevol directori on tingueu drets d'escriptura (per exemple, al vostre “home”) i feu:

%> mysql -u root -p

El sistema us demanarà la contrasenya de l'usuari root del mySQL.

mysql> CREATE DATABASE JClicReports;

Amb això es crarà la base de dades. Per comprovar que hagi anat bé, feu:

mysql> SHOW DATABASES;

... i hauria d'aparèixer a la llista.

Ara crearem un usuari (jclic_user) amb una contrasenya (la que vulgueu: aquí es proposa jclic_pwd) i li donarem plens drets sobre la base de dades que acabem de crear:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON JClicReports.*
-> TO jclic_user
-> IDENTIFIED BY 'jclic_pwd'
-> WITH GRANT OPTION;

Tanquem la consola del mySQL amb:

mysql> exit

A continuació descarreguem i descomprimim el paquet de dades de prova:

%> wget http://clic.xtec.cat/pub/reports/jclic_test_mysql.zip
%> unzip jclic_test_mysql.zip

Amb això obtindrem el fitxer jclic_test_mysql.sql

Per carregar les dades, entrem al mySQL amb l'usuari jclic_user:

%> mysql -u jclic_user -p

Ens demanarà la contrasenya de l'usuari jclic_user, que hem creat fa un moment.

Per carregar les dades podem fer servir l'ordre “\.”:

mysql> use JClicReports;
mysql> \. jclic_test_mysql.sql

Atenció a l'espai entre el “\.” i el nom del fitxer, i atenció també a l'extensió (“.sql”) del fitxer.

Per comprovar que les dades s'hagin carregat bé, feu:

mysql> SELECT * FROM JCLIC_USERS;

.. i haurien d'aparèixer els usuaris.

Per acabar, sortiu del MySQL amb:

mysql> exit

2. Configuració del connector JDBC

Per tal que el JClic reports pugui accedir a la base de dades mySQL caldrà un connector JDBC. Quan hem instal·lat el mySQL ja hem indicat al YasT que volíem el paquet mysql-connector-java. Ara caldrà fer-lo visible per al sistema Java:

Obriu una consola i feu-vos root:

%> su

Per instal·lar la biblioteca JDBC haurem de crear un enllaç simbòlic al connector (que el YasT ha deixat a /usr/share/java) des de la carpeta d'extensions del Java:

%> cd /usr/lib/jvm/jre/lib/ext
%> ln -s /usr/share/java/mysql-connector-java.jar

Amb això ja queda el sistema Java preparat per fer servir la base de dades MySQL.

3. Configuració del JClic reports

Per posar en marxa el JClic reports podeu optar entre fer clic a la icona situada a la pàgina de descàrrega del JClic o alguna de les icones que es crearan a l'escriptori i al menú Inicia després d'haver-lo fet servir un parell de vegades. També podeu descarregar i executar l'instal·lador, que copiarà el programa al vostre ordinador i crearà una icona al menú Inicia. Aquesta segona opció té l'inconvenient que l'aplicació no s'actualitza automàticament quan hi ha noves versions, tal com fa el Java WebStart.

 • Feu clic al botó Configuració...
 • Activeu la pestanya Base de dades.
 • Escriviu a Controlador l'expressió: com.mysql.jdbc.Driver
 • Escriviu a URL l'expressió: jdbc:mysql://localhost/JClicReports

  És important escriure-ho tal com d'indica, tenint en compte els punts, sense espais i distingint entre majúscules i minúscules.
 • Escriviu el nom d'usuari de la base de dades i la contrasenya. A l'exemple s'han fet servir les següents dades:
  • Usuari: jclic_user
  • Password: jclic_pwd
 • Deixeu marcada la casella Crea taules si no existeixen, i deixeu també el prefix JCLIC_ per als noms de taules.
 • Confirmeu l'operació a D'acord.

Amb això tindreu el JClic reports preparat per treballar amb la base de dades.

Per comprovar el funcionament feu clic al botó Engega el navegador. Si tot va bé s'obrirà el Mozilla o el Firefox (podeu escollir-ho a Configuració - Opcions) i us presentarà una primera pàgina on es demana una contrasenya, que inicialment es pot deixar en blanc. Si heu carregat les dades de demostració podreu entrar als informes de grup i als informes d'usuari, i visualitzar els diversos tipus de taules i gràfiques que ofereix el programa.

En aquest moment pot ser convenient navegar cap a la secció Administració de la base de dades i realitzar dues operacions:

 • Establir una contrasenya, que impedirà que persones no autoritzades tinguin accés a les pàgiens d'informació.
 • Decidir la política d'altes dels nous usuaris. Hi ha tres opcions:
  1. Deixar que qualsevol usuari pugui crear grups i donar-se d'alta amb el nom que vulgui.
  2. Entrar manualment els grups i deixar que els alumnes en seleccionin un i es donin d'alta ells mateixos la primera vegada que facin servir el JClic.
  3. Entrar manualment tots els grups i usuaris, o importar-los d'alguna altra base de dades. Per efectuar importacions us resultarà útil consultar l'esquema de taules del JClic reports.
  En la majoria de casos el més recomanable és començar per la segona opció, impedint més endavant la creació de nous usuaris, quan tots els alumnes s'hagin donat d'alta.

4. Configuració dels clients JClic

Cal configurar els clients JClic per tal que connectin amb el servidor JClic reports i li enviïn informació sobre les activitats realitzades.

Els passos a seguir són:

 1. Assegureu-vos que teniu el JClic reports funcionant en un dels ordinadors de la xarxa.
 2. Feu clic al botó Configuració i aneu a la pestanya Servidor web. Apunteu-vos el valor del Port de comunicacions, que normalment és 9000.
 3. Esbrineu també el nom o l'adreça IP de l'ordinador on es troba funcionant el JClic reports. Podeu fer servir el seu nom de xarxa (com ara "servidor") o la seva adreça IP (quatre números separats per punts, com ara "192.168.0.10").
 4. Poseu en marxa el JClic des de qualsevol ordinador de la xarxa. Podeu fer-ho clicant al botó que apareix a la pàgina de descàrrega del JClic, o des de les icones que es crearan a l'escriptori i al menú inici quan l'hagueu engegat un parell de vegades. A la secció de preguntes freqüents hi trobareu més informació sobre la creació de dreceres per engegar el JClic.
 5. En el JClic, aneu al menú Eines - Configuració i seleccioneu la pestanya Informes.
 6. Marqueu la casella Enregistra els resultats de les activitats en una base de dades.
 7. Seleccioneu l'opció Connecta't a un servidor d'informes JClic, i escriviu al camp Servidor el nom o la IP de l'ordinador on estigui funcionant, seguit de dos punts i el número de port. Serà una expressió semblant a aquestes:

  192.168.0.10:9000
  servidor:9000

 8. Confirmeu els canvis, sortiu del JClic i torneu-lo a engegar. Si tot va bé hauria d'aparèixer la pantalla d'identificació, i el JClic reports hauria d'enregistrar els resultats de totes les activitats que s'hi facin.
 9. Repetiu els passos 4, 5, 6 i 7 en tots els ordinadors on vulgueu activar el sistema 'informes del JClic.

Consells

 • Recordeu fer còpies de la base de dades amb regularitat. N'hi ha prou amb guardar en algun lloc segur un duplicat del directori /var/lib/mysql/JClicReports, o alguna utilitat com l'exportació de dades que ofereix el phpMyAdmin.
 • La contrasenya d'accés a la base de dades permet efectuar tot tipus d'operacions, des de consultar resultats fins a esborrar usuaris i grups. En futures versions millorarem aquest sistema creant diversos perfils d'administració i accés, però ara per ara hi ha una única clau. Mantingueu-la en lloc segur i canvieu-la de tant en tant.

 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya