1. 1. L’equació de la recta tangent al gràfic de la funció  en el punt d’abscissa x=1 és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 2. 2. El pendent de la recta normal al gràfic de  en el punt (2,1) val:

  a) 1
  b) -1
  c) 2
  d) -2
 3. 3. Considerem la funció  i la recta . Assenyala l’afirmació correcta:

  a) r no és tangent a f(x)
  b) Si r és tangent a f(x) en x=a, aleshores
  c) r és la tangent a f(x) que forma un angle de 45º amb l’eix d’abscisses
  d) r és tangent a f(x) en (4,5)
 4. 4. Sigui una funció f(x) derivable en x=a. Indica quina de les següents afirmacions és FALSA: 

  a) Si , aleshores f(x) és creixent en x=a
  b) Si , aleshores la tangent a f(x) en x=a és paral•lela a l’eix OX
  c) Si , aleshores f(x) és decreixent en x=a
  d) Si f(x) és creixent en x=a, aleshores
 5. 5. Indica quina de les següents funcions és decreixent a (1,2) i creixent a :

  a)
  b)
  c)
  d)
 6. 6. Sigui la funció , amb . Aleshores f(x),

  a) Creix a
  b) Decreix a
  c) És creixent
  d) És decreixent
 7. 7. El gràfic representa la derivada d’una certa f(x). Aleshores podem dir que f(x): 

  a) Creix a
  b) Té extrems relatius en x=0 i x=2
  c) És creixent en x=2
  d) És decreixent en x=0
 8. 8. La funció :

  a) Té un màxim relatiu a x=1
  b) Té un mínim relatiu a x=1
  c) No té extrems relatius a
  d) És sempre decreixent a
 9. 9. La funció  té un mínim relatiu en x=3 quan a val:

  a) 0
  b) 1
  c) 2
  d) 3
 10. 10. La funció  té un màxim en el punt  (1,2) per a:

  a)
  b)
  c)
  d)
 11. 11. La funció

  a) És còncava a
  b) És convexa a
  c) Té un punt d’inflexió a
  d) No té punts d’inflexió
 12. 12. La funció :

  a) És creixent a (-1,1) i és decreixent a
  b) És decreixent a (-1,1) i és creixent a
  c) És còncava a (-1,1) i és convexa a
  d) És convexa a (-1,1) i és còncava a
 13. 13. Les funcions del tipus , amb , sempre:

  a) Creixen
  b) Decreixen
  c) Tenen extrems relatius
  d) Tenen un punt d’inflexió
 14. 14. Sigui el rectangle d’àrea màxima inscrit en una circumferència de radi 1:

  a) És un quadrat de costat
  b) És un quadrat de costat 2
  c) És un rectangle de base 2 i altura 1
  d) La seva àrea és
 15. 15. Es vol dissenyar un tetrabrick de base quadrada destinat a contenir 1 litre de líquid. Interessa que el cost del material sigui el més petit possible. Designem amb les lletres b i h la base i l’altura, respectivament, del tetrabrick. Aleshores,

  a) La funció a optimitzar és
  b) La relació entre base i altura és
  c) El resultat òptim s’aconsegueix amb
  d) El problema no té solució
 16. 16. El cost d’un marc per a una finestra rectangular és de 6€ per cada metre d’alçària i de 8€ per cada metre d’amplada. La finestra ha de tenir 3m2 de superfície. Aleshores, el  marc més barat possible:
  a) Té un cost de 48€
  b) Té una base de 2m i una alçària de 1,5m
  c) Té un perímetre de 3,5m
  d) És quadrat
 17. 17. Sigui la funció . Indica quina de les següents afirmacions és FALSA:
  a) El seu gràfic té l’aspecte:
  b) El seu domini són tots els reals i talla els eixos a (0,0) i (3,0)
  c) Té extrems relatius en els punts d’abscissa x=0 i x=2
  d) Té un punt d’inflexió a x=1
 18. 18. Sigui la funció :

  a) No té asímptotes obliqües
  b) Té un mínim relatiu a x=-1 i un màxim relatiu a x=1
  c) Creix a i decreix a
  d) El seu gràfic té l’aspecte:
 19. 19. Sigui la funció :

  a) El seu domini són tots els reals i talla l’eix OX a
  b) És decreixent en tot el seu domini
  c) No té extrems relatius
  d) El seu gràfic té l’aspecte:
 20. 20. Indica quin dels quatre gràfics següents no correspon a la funció associada:

  a)
  b)
  c)
  d)