1. 1. Considerem el pla  i les rectes r i s:

  a) Si totes dues rectes estan contingudes en el pla, aleshores les rectes són secants
  b) Si r és paral·lela a i s és perpendicular a , aleshores les rectes són secants
  c) Si totes dues rectes són paral·leles a , aleshores són paral·leles entre elles
  d) Si totes dues rectes són perpendiculars a , aleshores són paral·leles entre elles
 2. 2. Donada una recta r i un punt P de r:

  a) Existeix una sola recta perpendicular a r que passa per P i un sol pla perpendicular a r que passa per P
  b) Existeixen infinites rectes perpendiculars a r que passen per P i un sol pla perpendicular a r que passa per P
  c) Existeix una sola recta perpendicular a r que passa per P i infinits plans perpendiculars a r que passen per P
  d) Existeixen infinites rectes perpendiculars a r que passen per P i infinits plans perpendiculars a r que passen per P
 3. 3. El pla que conté la recta  i és perpendicular al pla  té per equació:

  a)
  b)
  c)
  d)
 4. 4. La recta que talla perpendicularment les rectes és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 5. 5. L’equació de la recta que passa pel punt  i talla perpendicularment la recta és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 6. 6. La recta continguda en el pla que talla perpendicularment la recta és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 7. 7. El simètric del punt  respecte de la recta té coordenades:

  a) (0,3,0)
  b) (3,0,0)
  c) (0,3,3)
  d) (3,3,0)
 8. 8. El simètric del punt  respecte del pla  té coordenades:

  a) (0,7,3)
  b) (7,0,3)
  c) (7,3,0)
  d) (0,3,7)
 9. 9. El cosinus de l’angle format pel vector director de la recta que passa per (2,2,0) i (4,5,2) i el de la recta  val:
  a)
  b)
  c)
  d)
 10. 10. Siguin els plans . Indica per a quin dels següents valors d’a l’angle entre els dos plans val 60º:

  a)
  b)
  c)
  d)
 11. 11. L’angle format per la recta  i el pla que passa per , i és perpendicular a la recta , val:  

  a) 60º
  b) 45º
  c) 30º
  d) Depèn de
 12. 12. La distància entre els punts  i , és:

  a) k
  b)
  c)
  d)
 13. 13. Sigui r la recta que passa pel punt P i té vector director , i sigui Q un punt exterior a r, aleshores: la distància entre Q i r ve donada per:
  a)
  b)
  c)
  d)
 14. 14. Considerem un punt P i un pla . Indica quina de les següents opcions coincideix amb la distància entre P i :
  a) La distància entre P i un punt qualsevol de
  b) La projecció ortogonal del vector que uneix P i un punt qualsevol de sobre un vector normal a
  c) La distància entre una recta paral·lela a que passi per P i una recta continguda en i paral·lela a la primera
  d) La distància entre P i el punt d’intersecció de amb la recta perpendicular a que passa per P
 15. 15. Considerem les rectes . La distància que les separa és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 16. 16. Un cub té dues cares sobre els plans . El volum del cub és:
  a) 125
  b) 64
  c) 27
  d) No existeix tal cub
 17. 17. Suposem una recta i un pla tals que no es tallen. La distància del pla a la recta:
  a) Coincideix amb la distància de qualsevol punt del pla a la recta
  b) Coincideix amb la distància de qualsevol punt de la recta al pla
  c) No està definida si la recta està continguda en el pla
  d) Sempre val 0
 18. 18. Considerem la recta  i el pla . Els punts de r que disten  unitats de  són:
  a) (-6,2,-3) i (-3,4,-2)
  b) (6,-2,3) i (3,-4,2)
  c) (-3,2,-6) i (-2,4,-3)
  d) (3,-2,6) i (2,-4,3)
 19. 19. L’àrea del triangle determinat pels punts de tall de les rectes , i amb el pla d'equació és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 20. 20. La recta que s’obté en projectar ortogonalment la recta sobre el pla és:
  a)
  b)
  c)
  d)