1. 1.Indica quina de les següents funcions és una primitiva de :
  a)
  b)
  c)
  d)
 2. 2. Donada la funció f(x) de la figura següent, indica quina de les opcions de resposta conté una primitiva de f(x): 

  a)
  b)
  c)
  d)
 3. 3. Siguin   dues primitives d’una certa funció f(x), aleshores:

  a)
  b)
  c) La diferència pot dependre explícitament de x
  d) Les rectes tangents a i en un punt qualsevol es poden tallar
 4. 4. El resultat de  és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 5. 5. La funció que passa per (1,0) i és tal que el seu pendent en un  punt x qualsevol ve donat per  és:

  a) No n’hi ha cap
  b)
  c)
  d)
 6. 6. Assenyala la igualtat FALSA:
  a)
  b)
  c)
  d)
 7. 7. Assenyala la igualtat FALSA:

  a)
  b)
  c)
  d)
 8. 8. Assenyala la igualtat FALSA:
  a)
  b)
  c)
  d)
 9. 9. Assenyala la igualtat FALSA:
  a)
  b)
  c)
  d)
 10. 10. Assenyala la igualtat FALSA:
  a)
  b)
  c)
  d)
 11. 11. La funció f(x) tal que  és:

  a)
  b)
  c)
  d) No n’hi ha cap
 12. 12. Siguin a i b dos valors reals tals que . Assenyala l’afirmació correcta:

  a) Si f(x) és integrable en , aleshores f(x) és contínua en
  b) Si f(x) és discontínua en , aleshores f(x) no és integrable en
  c) Si f(x) és derivable en , aleshores f(x) és integrable en
  d) Si f(x) no és derivable en , aleshores f(x) no és integrable en
 13. 13. Assenyala la igualtat FALSA:

  a)
  b)
  c)
  d)
 14. 14. El resultat de  és:

  a) 0
  b) 1
  c) 3
  d) 4
 15. 15. L’àrea tancada entre la paràbola , l’eix d’abscisses i les rectes x=0 i x=3 val:

  a)
  b)
  c)
  d)
 16. 16. L’àrea de la superfície compresa entre la corba  i la recta  val:
  a) 0
  b)
  c)
  d)
 17. 17. Indica quina de les opcions de resposta representa l’àrea limitada per la paràbola  i les seves tangents en els punts en què talla l’eix d’abscisses. El gràfic corresponent és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 18. 18. El valor de a que fa que   tanquin una àrea de 36 unitats de superfície és:

  a) 0
  b) 2
  c) 4
  d) 6
 19. 19. El valor de a que fa que la recta  divideixi en dues parts d’igual àrea el recinte limitat per la paràbola  i l’eix OX entre x=0 i x=2 és:

  a)1
  b)
  c)
  d)
 20. 20. L’àrea tancada entre la cúbica  i la recta  val:

  a)
  b)
  c)
  d)