Quan parlem i escrivim, utilitzem frases de diversos tipus:

 • Frases enunciatives: les fem servir per explicar alguna cosa.
 • Frases interrogatives: les fem servir per fer preguntes.
 • Frases exclamatives: les fem servir per expressar sorpresa, emoció, alegria, espant, disgust,...

 1. Llegeix les frases que diuen aquests personatges i contesta les preguntes:

  • Quin personatge explica una cosa? .

  • Quin personatge fa una pregunta? .

  • Quin personatge crida? 2. Classifica aquestes tres frases segons si són enunciatives, interrogatives o exclamatives:

 3. Selecciona al final de cada frase el signe de puntuació més adequat:

  Recorda que:

  • Al final de les frases enunciatives hem de posar un punt (.).
  • Al final de les frases interrogatives hem de posar el signe d'interrogació (?).
  • Al final d eles frases exclamatives hem de posar el signe d'exclamació (!).

  Com et dius

  Aquesta tarda aniré al cinema

  Hem guanyat


 4. Marca què expressa cada una de les frases exclamatives següents: