1. 1. Considerem els punts , aleshores:

  a) El punt mitjà del segment és (3,3,2)
  b) Els punts que divideixen en tres parts iguals són (4,1,4) i (6,5,0)
  c) El punt (5,3,2) no està sobre el segment
  d) El punt mitjà del segment no coincideix amb el punt mitjà del segment
 2. 2. Siguin els punts . El punt simètric de A respecte de O és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 3. 3. Siguin els punts . Per a quins valors de x i y resulta que  estan alineats?

  a)
  b)
  c)
  d)
 4. 4. Considerem la recta , aleshores:

  a) Passa per l’origen de coordenades
  b) És paral·lela a totes les rectes de vector director
  c) És perpendicular a l’eix OY
  d) (1,0,1) és un punt de la recta
 5. 5. Sigui la recta r que passa pels punts . Indica quina de les següents equacions NO REPRESENTA r:

  a)
  b)
  c)
  d)
 6. 6. L’equació de la recta que passa per (1,1,1) i és perpendicular als vectors és:
  a)
  b)
  c)
  d)
 7. 7. Les rectes :

  a) Són paral·leles
  b) Es tallen en el punt
  c) Es creuen sense tallar-se
  d) No són coplanàries
 8. 8. Siguin les rectes  i . Els valors de  que les fan paral·leles són:

  a)
  b)
  c)
  d)
 9. 9. Considerem el pla determinat pels punts , aleshores:
  a) Respon a l'equació
  b) (-2,1,3) i (-3,1,2) en són vectors directors
  c) n’és un vector normal
  d) (1,1,1) és també un punt del pla
 10. 10. L’equació del pla paral·lel a  que passa per (7,0,-2) és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 11. 11. L’equació del pla que conté el punt  i és perpendicular a la recta que passa per  és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 12. 12. L’equació del pla que conté les rectes  és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 13. 13. La recta que passa per  i talla perpendicularment la recta  és: 

  a)
  b)
  c)
  d)
 14. 14. La recta que passa per , és paral·lela al pla  i talla la recta  és:

  a)
  b)
  c)
  d)
 15. 15. Siguin  i , aleshores:

  a) són paral·lels
  b) són perpendiculars
  c) són el mateix pla
  d) Tots tres plans es tallen en un punt
 16. 16. Els plans  són tals que:

  a) Es tallen en una recta per a qualsevol valor de k
  b) Són paral·lels per a
  c) Són coincidents per a
  d) Són perpendiculars per a
 17. 17. Siguin , i , amb , aleshores:

  a) Si , es tallen en una recta
  b) Si , n’hi ha dos que són paral·lels
  c) Si , es tallen en un punt
  d) Si , el sistema format per les equacions dels tres plans és compatible determinat
 18. 18. Considerem la recta  i el pla , aleshores:
  a) Són secants
  b) Són paral·lels
  c) El pla conté la recta
  d) Cap de les anteriors és certa
 19. 19. Siguin la recta i el pla , amb , aleshores:

  a) No existeix cap valor de k per al qual siguin perpendiculars
  b) Si , són paral·lels
  c) Si , r està continguda en
  d) Si , són secants
 20. 20. Donades la recta  i el pla , amb , resulta que:

  a) Si , són perpendiculars
  b) Si , són secants
  c) Si , r està continguda en
  d) Si , són paral·leles