aguantar   -  atenció   -   merceria  -   caixera   -   empaquetar  -  metge   -   pallissa   -  fascinació – intel·ligència   -   literatura  -  carretera   -   dotze  -  passejar  - canya  -  fletxa -  transatlàntic -
 1. aguantar

  a-guan-tar aguan-tar agu-an-tar

 2. atenciķ

  aten-ci-ķ a-ten-ci-ķ aten-ciķ

 3. merceria

  mer-ce-ri-a mer-ce-ria merce-ria

 4. caixera

  cai-xe-ra ca-ixe-ra cai-xera

 5. empaquetar

  em-pa-que-tar empa-que-tar em-pa-quetar

 6. metge

  me-tge met-ge

 7. pallissa

  pa-lli-ssa pa-llis-sa pal-lis-sa

 8. fascinaciķ

  fas-ci-na-ci-ķ fa-sci-na-ciķ fas-ci-na-ciķ

 9. intelˇligčncia

  in-te-lˇli-gčn-cia in-tel-li-gčn-ci-a in-tel-li-gčn-cia

 10. literatura

  li-ter-atu-ra li-te-ra-tu-ra lite-ra-tu-ra

 11. carretera

  car-re-te-ra ca-rre-te-ra ca-rre-tera

 12. dotze

  do-tze dot-ze dotze

 13. passejar

  pa-sse-jar pas-se-jar passe-jar

 14. canya

  ca-nya can-ya

 15. fletxa

  flet-xa fle-txa

 16. transatlāntic

  trans-at-lān-tic tran-sat-lān-tic tran-sa-tlān-tic

 17. Tria els mots que estan ben separats en sílˇlabes

  ca-sa cas-a cai-xa ca-ixa dia di-a