1. 1. Completa les frases amb els verbs entre parèntesis a la forma que et demanen.
  a.- A les set la pel·lícula. (començar, present indicatiu).
  b.- Jo quan tu . (començar, present indicatiu; plegar present indicatiu).
  c.- Si ens bé, no ens .(amagar, present indicatiu; trobar, futur indicatiu).
  d.- Nosaltres pa amb tomàquet i a tu no t' . menjar, present indicatiu, agradar, present indicatiu).
  e.- Si la brossa sense triar-la, no ho fent bé. (llençar, present indicatiu; estar, present indicatiu) 2. 2. Completa les frases amb els verbs entre parèntesis a la forma que et demanen.
  a.- Si tu bé, ells t' millor. (llegir, present indicatiu; entendre, futur indicatiu).
  b.- És quan que hi clar. (1a persona singular: dormir, present indicatiu; veure, present indicatiu).
  c.- Si tu el premi, lògic que el comparteixis. (rebre, present indicatiu; ser, 3a. singular, present indicatiu).
  d.- Quan tots problemes, és difícil anar endavant. (arrossegar, 3a. plur. present indicatiu).