1. 1. Pronominalització del CPred.
  Posa el pronom que calgui per substituir el CPred.

  RECORDA:

  El complement predicatiu se substitueix pel pronom HI en general.

  Amb el els verbs fer-se, dir-se, elegir, nomenar s'usa el pronom EN 

  1. Se sent animat. S' sent.
  2. Anem ben atabalats. anem.
  3. Portava les sabates noves. portava les sabates.
  4. Sempre arribava cansat després d'entrenar. Sempre arribava després d'entrenar.
  5. Es va fer ric treballant molt. Se va fer treballant molt.