1. Fe2O3 ; N2O3 ; Al2O3
  triòxid de diferro ; triòxid de dinitrogen; triòxid d'alumini
  òxid de ferro (III) ; triòxid de dinitrogen; òxid d'alumini
  òxid de ferro (III) ; triòxid de dinitrogen; òxid d'alumini (III)
 2. NH3; CH4; H2S
  trihidrur de nitrogen; hidrur de carboni (IV); hidrur de sofre
  hidrur de nitrogen(III); tetrahidrur de carboni; hidrur de sofre
  amoníac; metà; sulfur d'hidrogen
  trihidrur de nitrogen; tetrahidur de carboni; sulfur d'hidrogen
 3. HCl(aq) ; CaCl2; CuCl2; PN
  hidrur de clor; clorur de calci(II) ; clorur de coure (II); nitrur de fósfor
  clorur d'hidrogen; clorur de calci(II) ; clorur de coure (II); fosfur de nitrogen
  àcid clohídric; clorur de calci(II) ; clorur de coure (II); nitrur de fósfor
  àcid clorhídric; clorur de calci; clorur de coure(II); nitrur de fósfor
 4. El carboni pot presentar diferents nombres d'oxidació, digueu els que té a les següents fórmules:
  CH4 ; C2H6O ; H2CO3 ; CO2 ; C2O2H4
  -1;-4 ; +4; -4; +2
  -4;-2;+4;+4; 0
  -4;+2;+4;-2;-4
 5. El sofre presenta el nombre d'oxidació___ en el sulfur d'hidrogen i el nombre d'oxidació___ en l'àcid sulfúric
  El sofre presenta el nombre d'oxidació en el sulfur d'hidrogen i el nombre d'oxidació en l'àcid sulfúric


 6. Quins de les dues fórmules presenta major nombre d'oxidació?
  HPO3 , H3PO3
  HPO3 i H3PO3
  HPO3
 7. Els alcans són hidrocarburs saturats de cadena oberta o tancada (cicles), nomena els següents alcans:
  CH4 ; CH3-CH2-CH2-CH3; CH3-(CH2)8 -CH3
  metà, propà, nonà
  metà, butà, decà
  metà, butà, nonà
 8. Formuleu:
  Propè; età; 2-metilhexà ; 2-pentè
  CH3-CH2-CH3; CH3-CH3; CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3;CH2=CH-CH2-CH2-CH3
  CH2=CH-CH3; CH3-CH3; CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3;CH3-CH=CH-CH2-CH3
 9. Formuleu els següents compostos:
  hidròxid de calci
  hidròxid de coure(I)
  Ca(OH), Cu(OH)
  Ca(OH)2, Cu(OH)
 10. Formuleu les sals binàries següents:
  clorur de calci; clorat de potassi; clorit de magnesi
  CaCl; KClO3; KClO
  CaCl2; KClO3; KClO2