L’aparell respiratori és el responsable de mantenir un intercanvi constant de gasos entre el nostre cos i l’aire atmosfèric. Aquesta funció vital ens permet incorporar oxigen, les cèl·lules el necessiten per produir energia, a la vegada ens permet eliminar el diòxid de carboni que es genera com a residu d’aquest procés, la seva acumulació és tòxica per al nostre organisme.

Al final de cada bronquíol hi ha un alvèol pulmonar, és on té lloc l’intercanvi de gasos. Cada alvèol està recobert per un capil·lar arterial i un de venós.La paret de l’alvèol és tan fina que fa possible primer el pas de l’oxigen cap als capil·lars, i el pas del diòxid de carboni dels capil·lars cap a l’interior dels alvèols.

Animació Flash

Aneu a l’escriptori de l’edu365, trieu l’enciclopèdia britànica, us haureu d'identificar i podreu entrar-hi. Escolliu l’opció Learning materials, després Science i després, dins la secció “Biology/Secundary/Middle School”, l’opció Interactive lessons. Accedireu a una pàgina de links que obren unes animacions Flash sobre diversos temes, encara que els textos estan en anglès, les animacions estan molt bé, trieu Respiratory System.

 

Si vols més informació sobre el tema pots consultar:

http://www.xtec.es/~rvillanu/respiratori/respiratori.htm

http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/recursos/multimedia/biologia/respiratorio.html

 

Les imatges d'aquest quadern virtual estan agafades dels llibres: "El cos humà" i "Atles bàsic d'anatomia" de l'editorial Parramon.


 1. Diem que la funció de l’aparell respiratori es fer arribar oxigen a la sang i recollir el diòxid de carboni residual. És veritat això?

  No A vegades Solament una cosa de les dues

 2. Tria el camí que segueix l’oxigen de l’aire quan fem una inspiració abans no entra a la sang.
   ,   ,   ,   ,   ,   , 
 3. Ordena el camí que segueix el diòxid de carboni quan fem una expiració des de que surt de la sang i fins que no arriba a l’exterior del nostre organisme.
 4. En que es diferencia l’aire que surt dels pulmons de l’aire que hi entra? Marca totes les opcions, n’hi ha tres de correctes.
  Gairebé no du oxigen
  Està carregat d’oxigen
  Està carregat de diòxid de carboni
  Gairebé no porta diòxid de carboni
  Normalment és aire sec
  És una aire humit carregat de vapor d’aigua
 5. Es poden observar a simple vista el alvèols pulmonars?
  No, estan envoltats de capil·lars.
  Sí, observant els pulmons d’un animal.
  No, solament són visibles amb microscopi.