Català Español English

 
ClicNews Número 1
21/03/2001
 
Català

Notícies Clic

Estrenem el butlletí ClicNews!
Després d'uns mesos durant els quals ens ha estat impossible mantenir actualitzat el "racó del Clic" reprenem la tasca d'anar publicant els paquets d'activitats que ens heu anat enviant. Hi ha més de 30 noves aplicacions, que aniran apareixent al "racó" en les properes setmanes.

Nous paquets d'activitats

En aquesta secció anirem presentant les noves incorporacions al "racó del Clic", tot i que les que apareixen en aquest primer ClicNews porten ja uns quants dies a la web. Per a obtenir una descripció més detallada de les seves característiques feu clic damunt els títols.

 • L'oca matemàtica
  El darrer programa d'en Toni Miquel, que ens torna a sorprendre amb una aplicació on es presenten en un entorn lúdic més de 100 exercicis diferents de matemàtiques.

 • L'elefant i altres animals grans
  L'Antoni i l'Helena Prim han anat a fer fotos al Zoo i han creat un fantàstic paquet sobre els animals de talla XXL: els elefants, els hipopòtams, les girafes i els rinoceronts.

 • Refent el passat i Ombres del passat
  Dues creacions d'en Joan Antoni Solano que ens aproximen al món de la paleontologia i els fòssils. Aquests paquets formen part de la sèrie petjades d'home, una completíssima i acurada col·lecció d'aplicacions didàctiques sobre l'evolució.

 • Besalú
  Aquest paquet d'activitats d'en Jesús Batlle ens permet fer una excursió virtual per la vila de Besalú.

 • La festa major
  La Núria Torrents i en David Beltran ens ofereixen un fantàstic paquet d'activitats multimèdia on es treballen els elements més significatius de la festa major: gegants, castells, sardanes, focs artificials...

 • Higiene dental
  Un altre paquet dels mateixos autors per treballar els hàbits d'higiene dental amb els alumnes de primària.

 • Dinosaures
  La Victòria Carbó ens proposa un viatge al parc juràssic on podrem conèixer de prop brontosaures, triceràtops, diplodocus, tiranosaures i altres avantpassats de la nostra espècie.

 • Els contes de P4
  Un paquet d'activitats molt interessant on els alumnes de P4 de l'escola Pit-Roig ens expliquen els contes que s'han inventat, il·lustrats amb els seus dibuixos.

 • L'aigua i el riu
  La plataforma cívica "Segura net" ens ha enviat aquest paquet d'activitats per donar a conèixer la importància d'un ús racional i equilibrat de l'aigua.

 • Quadrats de 10 i triangles de 15
  En Toni Miquel ens ofereix aquest altre paquet d'activitats de càlcul mental amb quadrats i triangles màgics.

 • Bitxiak i Formak
  Dues aplicacions de Blanca Besga i Ana M. Az. De Arkaya per a educació infantil, on cal completar sèries de dibuixos i identificar formes geomètriques. Les activitats tenen un contingut textual mínim i es poden utilitzar perfectament en qualsevol context lingüístic.

 • Ihauteriak
  Un paquet d'activitats en basc on en José M. Beltrán ens presenta els personatges de les celebracions dels carnavals a Euskadi.

 • Brión
  El seminari permanent del museu etnogràfic de Brión ens envia un paquet d'activitats en gallec sobre el valuós patrimoni cultural d'aquest concello situat a prop de Santiago de Compostela.

 • Marina's family
  Un paquet d'activitats d'anglès fet per en Víctor J. Paniego amb il·lustracions de Macarena Aguilar, on es treballa el vocabulari de les relacions de parentiu.

 • April fool's day
  La Susi Tello i la Luca ens ofereixen un altre dels seus interessants paquets d'activitats d'anglès, sobre la celebració del dia dels innocents en els països anglosaxons.

 • Historia del pueblo gitano
  Amb aquesta interessant aplicació creada per José Ma González i altres autors podem conèixer millor la cultura del poble gitano i aprendre algunes paraules en caló.

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també al racó les següents adaptacións de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 1
21/03/2001
 
Español

Noticias Clic

¡Estrenamos el boletín ClicNews!
Después de unos meses durante los que nos ha sido imposible mantener actualizada la web de Clic retomamos la publicación de los paquetes de actividades que habéis ido enviando. Hay más de 30 nuevas aplicaciones, que irán apareciendo en el "racó" en las próximas semanas.

Nuevos paquetes de actividades

En esta sección iremos presentando las nuevas incorporaciones al "racó del Clic", aunque las que aparecen en este primer ClicNews llevan ya algunos días en la web. Para obtener una descripción detallada de sus características podéis hacer clic en los títulos.

 • L'oca matemàtica
  El último programa de Toni Miquel, que nos vuelve a sorprender con una aplicación en la que se presentan en un entorno lúdico más de 100 ejercicios distintos de matemáticas.

 • El elefante y otros grandes animales
  Antoni y Helena Prim han ido al Zoo con su cámara de fotos y han creado un fantástico paquete sobre los animales de talla XXL: los elefantes, los hipopótamos, las jirafas y los rinocerontes.

 • Refent el passat y Ombres del passat
  Dos creaciones de Joan Antoni Solano que nos aproximan al mundo de la paleontología y los fósiles. Estos paquetes forman parte de la serie petjades d'home, una completíssima y cuidada colección de aplicaciones didácticas sobre la evolución.

 • Besalú
  Este paquete de actividades de Jesús Batlle nos propone una excursión virtual por la localidad de Besalú, en la Garrotxa (Cataluña).

 • La festa major
  Núria Torrents y David Beltran nos ofrecen un fantástico paquete de actividades multimedia en el que se trabajan los elementos más significativos de las fiestas mayores en Cataluña: gigantes, "castells", sardanas, fuegos artificiales...

 • Higiene dental
  Otro paquete de actividades de los mismos autores, en el que se trabajan los hábitos de higiene dental con los alumnos de primaria.

 • Dinosaures
  Victòria Carbó nos propone un viaje al parque jurásico en el que podremos conocer de cerca a brontosauros, triceratops, diplodocus, tiranosauros y otros antepasados de nuestra especie.

 • Els contes de P4
  Un paquete de actividades muy interesante en el que los alumnos de 4 años de la escuela Pit-Roig de Barcelona nos explican los cuentos que han inventado, ilustrados con sus propios dibujos.

 • L'aigua i el riu
  La plataforma cívica "Segura limpio" nos ha enviado este paquete de actividades que aboga por un uso racional y equilibrado del agua.

 • Quadrats de 10 i triangles de 15
  Toni Miquel nos ofrece este otro paquete de actividades de cálculo mental con cuadrados y triángulos mágicos.

 • Bitxiak y Formak
  Dos aplicaciones de Blanca Besga y Ana M. Az. De Arkaya para educación infantil, en las que hay que completar series de dibujos e identificar formas geométricas. Las actividades tienen un contenido textual mínimo y se pueden utilizar perfctamente en cualquier entorno lingüístico.

 • Ihauteriak
  Un paquete de actividades en vasco en el que José M. Beltrán nos presenta a los personajes de las celebraciones de los carnavales en Euskadi.

 • Brión
  El seminario permanente del museo etnográfico de Brión nos envía un paquete de actividades en gallego sobre el valioso patrimonio cultural de este concello, situado cerca de Santiago de Compostela.

 • Marina's family
  Un paquete de actividades de inglés hecho por Víctor J. Paniego con ilustraciones de Macarena Aguilar, en el que se trabaja el vocabulario de las relaciones de parentesco.

 • April fool's day
  Susi Tello y Luca nos ofrecen otro de sus interesantes paquetes de actividades de inglés, sobre la celebración del día de los inocentes en los países anglosajones.

 • Historia del pueblo gitano
  Con esta interesante aplicación creada por José Ma González y otros autores podremos conocer mejor la cultura del pueblo gitano y aprender algunas palabras en caló.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en el "racó" las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 1
21/03/2001
 
English

News about Clic

First release of ClicNews!

After some months during which it has been impossible to maintain the "Clic corner" updated, we now retake the publication of the packages of activities that you have been sending. We have more than 30 new applications, that will be appearing soon in our website.

New packages of activities

In this section we will present the new incorporations to "the Clic corner", although those that appear in this first release of ClicNews have been in the web for some days now. For detailed description of the packages of activities, click on the titles.

 • L'oca matemàtica
  The new program by Toni Miquel, who surprises us again with a game comprised by more than 100 different mathematic exercises.

 • L'elefant i altres animals grans
  Antoni and Helena Prim have been to the Zoo with their camera and have created a fantastic package about the size-XXL animals: elephants, hippos, giraffes and rhinos.

 • Refent el passat and Ombres del passat
  Two creations by Joan Antoni Solano about the world of paleontology and fossils. These packages are part of petjades d'home (man's tracks), a very interesting collection of didactic applications about evolution.

 • Besalú
  This package of activities by Jesus Batlle proposes a virtual tour round the locality of Besalú, in the Garrotxa (Catalonia).

 • La festa major
  Núria Torrents and David Beltran have created a fantastic multimedia package of activities about the most significant elements of town celebrations in Catalonia: giants, "castells" (human towers), "sardanas" (folk dance), fireworks...

 • Higiene dental
  Another package of activities by the same authors as "Festa major", about the habits of dental hygiene.

 • Dinosaures
  Victòria Carbó suggests a trip to Jurassic Park, where we one can meet brontosaurs, triceratops, diplodocus, tiranosaurs and other ancestors of ours.

 • Els contes de P4
  A very interesting package of activities in which 4-year-old students of Barcelona's Pit-Roig school explain their made-up stories, illustrated with their own drawings.

 • L'aigua i el riu
  The civic platform "Segura limpio" has sent us a package of activities that pleads for a rational and balanced use of water.

 • Quadrats de 10 i triangles de 15
  Toni Miquel offers us another package of mental arithmetic activities with magical squares and triangles.

 • Bitxiak i Formak
  Two applications by Blanca Besga and Ana M. Az. De Arkaya for kindergarten: completion of a series of drawings and identification of geometric shapes. The activities have a minimum textual content, so they can be used in any language.

 • Ihauteriak
  A package of activities in Basque made by Jose M. Beltrán, about the celebrations of the carnivals in Euskadi.

 • Brión
  Activities made by the teacher's working group of the ethnographic museum of Brión about the cultural patrimony of this "concello", located near Santiago de Compostela.

 • Marina's family
  A package of English activities by Víctor J. Paniego with illustrations of Macarena Aguilar, about the vocabulary of family relations.

 • April Fool's day
  Susi Tello and Luca offers us another interesting package of English activities, about April Fool's day.

 • Historia del pueblo gitano
  With this interesting application created by Jose Ma González and other authors you can get to know better the culture of the gypsy people as well as learn some words in "caló" (Gypsy language).

Translations

In addition to these new packages of activities you will also find in "the Clic corner" the following adaptations of existing packages:

ClicNews
clic@xtec.cat