Català Español English

 
ClicNews Número 3
24/05/2001
 
Català

Notícies Clic

Distribuïts 25.000 exemplars del CD-ROM "Sinera Clic 2000"
Durant el més de maig s'han esgotat els 25.000 exemplars de la primera edició del "Sinera Clic 2000" i s'ha realitzat una duplicació de 5.000 exemplars més. Les escoles interessades a obtenir aquesta recopilació de paquets d'activitats en CD-ROM encara són a temps de sol·licitar-lo gratuïtament omplint el formulari que es troba al racó del Clic.

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar al "racó del Clic":

 • Ordenar nombres
  Un paquet d'Enric Peiris per a primària, sobre la ordenació dels nombres i l'ús dels símbols <, = i >

 • Conocimiento del medio
  Conjunt de paquets creats per Jesús Sánchez com a material complementari al llibre de text de coneixement del medi de 5è de primària de l'editorial Anaya (edició en castellà per a la Comunitat Valenciana).

 • Arrodoniment i estimació
  Activitats fetes per en Ramon Ministral sobre estimació i arrodoniment de quantitats, operacions matemàtiques i mesures de capacitat, massa, longitud i temps.

 • El 9 d'Octubre: Diada dels valencians i valencianes
  En Joan Barres ens ofereix un paquet sobre la diada del 9 d'Octubre, commemoració la conquesta de la ciutat de València per Jaume I el 1238.

 • Super Bus 1
  Un altre paquet d'en Joan Barres dissenyat com a complement de suport al llibre de text de llengua anglesa Super Bus 1.

 • Ciutat-Poble
  Aquestes activitats per a Educació Especial que ens presenta en Mariano Franco ens ajuden a trobar, de manera progressiva, diferències i semblances entre la ciutat i el poble.

 • Estudi físic d'Espanya
  Un conjunt d'activitats d'en Ferran Estruch sobre la geografia física d'Espanya: rius, costes, relleu i clima.

 • Exercicis de català, 6è
  A partir del llibre Quadern d'Ortografia 24, Bernadette Inglada ha creat un conjunt d'activitats d'ortografia catalana per a 6è de Primària.

 • Relaciones semánticas
  Un paquet d'activitats per treballar les relacions semàntiques en llengua castellana creades per Montse Estévez, de l'IES Vallvera de Salt.

 • El fet casteller
  Un paquet d'activitats creades per Mercè Sabat sobre el fet casteller: vocabulari, construccions, tocs de gralla i una passejada per les principals places castelleres del país.

 • El superdòmino
  En Toni Miquel ens ofereix un nou conjunt de 16 paquets on s'utilitzen les fitxes del dòmino per a realitzar activitats de càlcul.

 • Iniciación a problemas - 2º ciclo
  En Ramiro Garijo ha creat aquest paquet d'activitats amb 36 problemes diferents. Cal llegir bé els enunciats abans de respondre!

 • Geometria a la Seu Vella de Lleida
  Un paquet interdisciplinar on en Germà Arbiol ens proposa descobrir figures geomètriques a la Seu Vella de Lleida.

 • Números-4
  En Juan José Mateo presenta un nou paquet d'activitats de numeració amb nombres de 2, 3, 4 i 5 xifres.

 • Barruan (Dentro)
  Activitats de Blanca Besga i Ana Ma Álvarez per a educació infantil, on cal associar objectes que es poden trobar uns dins dels altres. S'ofereix en dues versions: basc i castellà.

 • Potencias y raíces cuadradas
  En José Ortega ens ofereix aquest paquet d'activitats sobre potències adreçat a 1er d'ESO, on es pot practicar també l'algorisme de resolució manual de l'arrel quadrada.

 • Lengua castellana 5º i Llengua valenciana 5è
  Dos paquets d'activitats creats per en Jesús Sánchez com a material complementari als llibres de text de llengua de l'editorial Anaya. Estan preparats per a 1 o 2 jugadors.

 • La constitución para niños
  María Ángel de Prado ens ofereix aquest paquet on es treballen les característiques més importants de la constitució espanyola de 1978.

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també al racó les següents adaptacions de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 3
24/05/2001
 
Español

Noticias Clic

Distribuidos 25.000 ejemplares del CD-ROM "Sinera Clic 2000"
Durante el mes de mayo se agotaron los 25.000 ejemplares de la primera edición del "Sinera Clic 2000" y se ha realizado una duplicación de 5.000 ejemplares más. Las escuelas interesadas en obtener esta recopilación de paquetes de actividades en CD-ROM todavía están a tiempo de solicitarla gratuitamente rellenando el formulario que se encuentra en el "racó del Clic".

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la web de Clic los paquetes de actividades que nos han ido llegando en los últimos meses. Todavía quedan bastantes, que irán apareciendo a lo largo de las próximas semanas.

 • Ordenar nombres
  Un paquete de Enric Peiris para primaria, sobre la ordenación de los números y el uso de los símbolos <, = y >

 • Arrodoniment i estimació
  Actividades realizadas por Ramon Ministral sobre estimación y redondeo de cantidades, operaciones matemáticas y medidas de capacidad, masa, longitud y tiempo.

 • Conocimiento del medio
  Conjunto de paquetes creado por Jesús Sánchez como material complementario del libro de texto de conocimiento del medio de 5º de primaria de la editorial Anaya (edición en castellano para la Comunidad Valenciana).

 • El 9 d'Octubre: Diada dels valencians i valencianes
  Joan Barres nos ofrece un paquete sobre la "diada" del 9 de Octubre, en la que se conmemora la conquista de la ciudad de Valencia por Jaume I en 1238.

 • Super Bus 1
  Otro paquete de Joan Barres diseñado como complemento de soporte al libro de texto de lengua inglesa Super Bus 1.

 • Ciutat-Poble
  Estas actividades para Educación Especial que nos presenta Mariano Franco nos ayudan a encontrar, de manera progresiva, diferencias y semejanzas entre la ciudad y el pueblo.

 • Estudi físic d'Espanya
  Un conjunto de actividades de Ferran Estruch sobre la geografía física de España: ríos, costas, relieve y clima.

 • Exercicis de català, 6è
  A partir del libro Quadern d'Ortografia 24, Bernadette Inglada ha creado un conjunto de actividades de ortografía catalana pera 6º de Primaria.

 • Relaciones semánticas
  Un paquete de actividades para trabajar las relaciones semánticas en lengua castellana creadas por Montse Estévez, del IES Vallvera de Salt.

 • El fet casteller
  Un paquete de actividades creadas por Mercè Sabat sobre los "castells", tradición catalana consistente en la elevación de torres humanas: vocabulario, tipos de construcciones, melodías musicales, etc.

 • El superdòmino
  Toni Miquel nos ofrece un nuevo conjunto de 16 paquetes en los que se utilizan las fichas del dominó para realizar actividades de cálculo.

 • Iniciación a problemas - 2º ciclo
  Ramiro Garijo ha creado este paquete de actividades con 36 problemas distintos. ¡Conviene leer bien los enunciados antes de responder!

 • Geometria a la Seu Vella de Lleida
  Un paquete interdisciplinar en el que Germà Arbiol nos propone descubrir figuras geométricas en la catedral antigua de Lleida.

 • Números-4
  Juan José Mateo presenta un nuevo paquete de actividades de numeración con números de 2, 3, 4 y 5 cifras.

 • Barruan (Dentro)
  Actividades de Blanca Besga y Ana Mª Álvarez para educación infantil en las que hay que asociar objetos que se encuentran unos dentro de otros. Se ofrece en dos versiones: euskera y español.

 • Potencias y raíces cuadradas
  José Ortega nos ofrece este paquete de actividades sobre potencias para 1º de ESO, en el que se puede practicar también el algoritmo de resolución manual de la raíz cuadrada.

 • Lengua castellana 5º y Llengua valenciana 5è
  Dos paquetes de actividades creados por Jesús Sánchez como material complementario a los libros de texto de la editorial Anaya. Están preparados para 1 o 2 jugadores.

 • La constitución para niños
  María Ángel de Prado nos ofrece este paquete en el que se trabajan los aspectos más importantes de la constitución española de 1978.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en la web de Clic las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 3
24/05/2001
 
English

News about Clic

Released 25,000 units of the CD-ROM "Sinera Clic 2000"
Since the last copy of the 25,000 units of "Sinera Clic 2000" was distributed, further 5,000 units of this edition have been made. The schools interested in having this compilation of activities on CD-ROM are still on time to request a free copy. Just go to "The Clic corner" and fill-in the form.

New packages of activities

In this section we will present new additions to "the Clic corner". For a detailed description of the packages of activities, click on the titles.

 • Ordenar nombres
  Package of activities by Enric Peiris, consisting in ordering numbers from 0 to 1,000 and using the symbols <, = and >.

 • Arrodoniment i estimació
  Activities designed by Ramon Mistral about mathematical rounding and estimation of quantities, operations and measurements of capacity, mass, length and time.

 • Conocimiento del medio
  A package by Jesús Sánchez to be used as supplementary material of the textbook Conocimiento del medio 5º de Primaria by Anaya.

 • El 9 d'Octubre: diada dels valencians i valencianes
  Joan Barres presents a package about a popular festivity in Valencia: 9th October. Throughout the activities we can get acqainted with the origin, the customs and traditions of this day.

 • Super Bus-1
  Another package by Joan Barres. This one, in English, should be used together with the text book Super Bus 1., by Heinemann

 • Ciutat-Poble
  These activities for Special Education by Mariano Franco can help us find, progressively, differences and similarities between the city and the town.

 • Estudi físic d'Espanya
  Activities made by Ferran Estruch about physical geography of Spain: rivers, coasts, relief and climate.

 • Exercicis de català 6è
  Bernadette Inglada has created some activities to practice Catalan language, based on the book Quadern d'Ortografia 24.

 • Relaciones semánticas
  A package of activities to learn about semantic relations in Spanish. The author of the package is Montse Estévez.

 • El fet casteller
  Mercé Sabat offers a package about "Castells", a Catalan tradition consisting on human-tower building: vocabulary, types of towers, music, etc.

 • El superdòmino
  Toni Miquel has used dominoes to design these 82 activities about calculation for Primary School.

 • Iniciación a problemas 2º ciclo
  To start up working with mathematical problems, Ramiro Garijo has created this package with 36 different activities.

 • Geometria a la Seu Vella de Lleida
  A cross-curricular package by Germà Arbiol with witch we can discover geometric figures inside the old cathedral of the city of Lleida, in Catalonia.

 • Números-4
  Juan José Mateo offers further Clic activities, this time focusing on now numbers of 2, 3, 4 and 5 digits.

 • Barruan (Dentro)
  Blanca Besga and Ana Ma Álvarez have developed these activities where children must associate objects that are usually found one within another.

 • Potencias y raíces cuadradas
  To learn maths in Secondary School, José Ortega has made this package on powers and square roots.

 • Lengua castellana 5º and Llengua valenciana 5è
  Two packages created by Jesus Sanchez as support material for the Anaya text books. The activities can be carried out by one one or two players.

 • La Constitución para niños
  María Ángel de Prado offers this package about the 1978 Spanish Constitution.

Translations

In addition to these new packages of activities in "the Clic corner", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat