Català Español English

 
ClicNews Número 8
11/11/2004
 
Català

La zonaClic es posa en funcionament

S'ha posat en marxa el nou espai web zonaClic a http://clic.xtec.cat. Aquest portal és el successor del racó del Clic i compta amb seccions dedicades als programes Clic 3.0 i JClic, així com una àmplia biblioteca d'activitats amb totes les aplicacions que hi havia fins ara al racó del Clic. La biblioteca incorpora un cercador que permet localitzar les activitats a partir de diferents criteris. Totes les aplicacions estan disponibles tant en el format original Clic 3.0 com en la nova versió JClic, que permet veure-les directament en un applet o instal·lar-les a l'ordinador.

Ja està disponible el JClic!

Des de la zonaClic ja és possible accedir al mòdul d'execució i a l'eina d'autor del JClic. Aquest conjunt d'aplicacions Java permet fer les activitats Clic en diverses plataformes i entorns operatius (Linux, Windows, Solaris i Mac OS X), i presenta moltes novetats que trobareu explicades al web. El mòdul que gestiona la base de dades d'informes, que es troba encara en fase de desenvolupament, estarà accessible a finals d'any.

Llicències Creative Commons per a les activitats Clic

La biblioteca d'activitats de la zonaClic està formada per milers d'aplicacions enviades per educadors i educadores d'arreu del món amb la intenció de compartir el treball de creació de recursos didàctics innovadors. El projecte Creative Commons té uns objectius clarament coincidents amb aquest esperit de col·laboració, i proposa etiquetar clarament els treballs amb una llicència que expliciti les seves condicions d'ús i distribució.

A partir d'ara, les activitats de la zonaClic aniran etiquetades amb una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement - No Comercial - Compartir Igual. Això significa que es permet l'ús i distribució dels materials, però que sempre s'haurà de reconèixer la seva autoria; que està permès fer-ne adaptacions i traduccions; que no es permet la seva comercialització sense permís dels autors; i que qualsevol obra derivada (adaptació o traducció) haurà de tenir una llicència d'ús idèntica a la de l'obra original.

L'adopció d'aquest tipus de llicències servirà per protegir legalment les aplicacions d'usos inadequats i ens permetrà incorporar la biblioteca d'activitats Clic a la base de dades de recursos lliures creada per Creative Commons. Tots els autors/es d'activitats rebreu, properament, un missatge on us demanarem si us sembla bé que la vostra obra es distribueixi, a partir d'ara, sota els termes d'aquesta llicència.

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 8
11/11/2004
 
Español

La zonaClic se pone en funcionamiento

Se ha puesto en funcionamiento el nuevo espacio web zonaClic en http://clic.xtec.cat. Este portal es el sucesor del rincón del Clic y cuenta con secciones dedicadas a los programas Clic 3.0 y JClic, así como una amplia biblioteca de actividades con todas las aplicaciones que había hasta hoy en el rincón del Clic. La biblioteca incorpora un buscador que permite localizar las actividades a partir de diversos criterios. Todas las aplicaciones están disponibles tanto en el formato original Clic 3.0 como en la nueva versión JClic, que permite verlas directamente en un applet o instalarlas en el ordenador.

¡Ya está disponible JClic!

Des de la zonaClic ya es posible acceder al módulo de ejecución y a la herramienta de autor de JClic. Este conjunto de aplicaciones Java permite realizar las actividades Clic en diversas plataformas y sistemas operativos (Linux, Windows, Solaris y Mac OS X), y presenta muchas novedades que encontraréis explicadas en la web. El módulo que gestiona la base de datos de informes, que se encuentra todavía en fase de desarrollo, estará accesible a finales de año.

Licencias Creative Commons para las actividades Clic

La biblioteca de actividades de la zonaClic está formada por miles de aplicaciones enviadas por educadores y educadoras de todo el mundo con la intención de compartir el trabajo de creación de recursos didácticos innovadores. El proyecto Creative Commons tiene unos objetivos claramente coincidentes con este espíritu de colaboración, y propone etiquetar claramente los trabajos con una licencia que explicite sus condiciones de uso y distribución.

A partir de ahora, las actividades de la zonaClic irán etiquetadas con una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual. Esto significa que se permite el uso y distribución de los materiales, pero que siempre deberá reconocerse la autoría de las actividades; que está permitido hacer adaptaciones y traducciones de las mismas; que no se permite su comercialización sin permiso de los autores; y que cualquier obra derivada (adaptación o traducción) solamente podrá ser distribuida con una licencia de uso idéntica a la de la obra original.

La adopción de este tipo de licencias servirá para proteger legalmente a las aplicaciones de usos inadecuados, y nos permitirá incorporar la biblioteca de actividades Clic a la base de datos de recursos libres creada por Creative Commons. Todos los autores/as de actividades recibiréis en breve un mensaje en el que os preguntaremos si os parece bien que vuestra obra se distribuya a partir de ahora bajo los términos de esta licencia.

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 8
11/11/2004
 
English

ClicZone launch

ClicZone, the new site for Clic, has been launched and is available at http://clic.xtec.cat. As the successor of the Clic corner, it includes access to Clic 3.0 and JClic programmes, as well as a wide-ranging library with all the activities which had until now been part of the Clic corner.

The library has a search engine, which can be used to find activities that meet different criteria. All the materials are available in the original Clic 3.0 format as well as in the new JClic version, which allows users to see them directly in an applet or install them on the computer.

JClic is available!

From clicZone it is now possible to launch the JClic execution module and the authoring tool. This set of Java applications are compatible with different platforms and operating systems (Linux, Windows, Solaris and Mac OS X), and has many new features explained on this site. The module that manages the database of reports, which is still being developed, will be accessible at the end of the year.

Creative Commons licenses for Clic activities

The clicZone library is made up of thousands of activities sent in by educators from around the world, with the aim of collaborating in the creation of innovative didactic resources. The philosophy behind the Creative Commons project is clearly in tune with this spirit of collaboration, and stresses the need to label the works with a license explaining their terms of use and distribution.

From now on, the activities in the clicZone will be labelled with a Creative Commons license with the following restrictions: Attribution - Non-commercial - Share Alike. This means that the use and distribution of the materials are allowed, but the authorship of the activities will always have to be recognized; adaptations and translations of the work are allowed; the commercial use without a license from the authors is not allowed; and any derived work (adaptations or translations) can only be distributed under an identical license.

The adoption of this type of license will protect the materials against inappropriate use and will allow us to incorporate the library of Clic activities into the Creative Commons database of free resources. All the authors will receive a message shortly in which they will be asked for their consent to distribute their work under the terms of this license.

ClicNews
clic@xtec.cat