Català Español English

 
ClicNews Número 14
18/04/2006
 
Català

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • Mesures usuals de longitud
  En Toni Miquel ens envia aquest paquet d'activitats adreçat a educació primària sobre les mesures de longitud. Les activitats també han estat traduïdes al castellà per Moncho Marín, i al basc per Blanca Besga.
 • És vital, fruites i hortalisses
  Un projecte de Carme Quiles per a l'àrea de coneixement del medi natural del cicle inicial de primària que serveix com a complement als materials del projecte 5aldia.
 • Jocs i joguines
  Montse Vega ens ofereix dos projectes d'activitats per a educació infantil sobre jocs i joguines. Els projectes tenen un entorn d'usuari sense botons ni comptadors, per facilitar l'ús del programa als nens i nenes de P3.
 • Sàlix i els sentits
  Un paquet d'activitats per treballar els sentits que forma part d'un dels projectes telemàtics organitzats per l'Equip LaceNet.
 • Els noms de la meva classe
  Francisco Bernardino Rosselló ens envia aquesta activitat per aprendre els noms de la classe tot jugant. El projecte s'adreça a alumnes d'educació infantil i primer cicle de primària.
 • Activitats de cultura clàssica
  Activitats creades per Sergi Ferrús sobre cultura clàssica. El projecte es divideix en quatre parts i està adreçat a alumnat d'ESO i batxillerat.
 • Vocabulari d'accions
  Un projecte de Lluís Gallart adreçat a l'alumnat d'educació primària per treballar vocabulari d'accions sobre tres àrees temàtiques: l'escola, la casa i altres llocs.
 • Història per a 6è de primària
  Un conjunt d'activitats de Joan Xamena adreçat a educació primària: etapes de la història, Grècia, Roma, història d'Espanya... Les activitats estan basades en el llibre de text de coneixement del medi social de l'editorial Anaya.
 • Animals vertebrats i Animals invertebrats
  Ferran Estruch ha creat aquests dos projectes d'activitats de coneixement del medi natural adreçades a tercer cicle d'educacó primària o primer cicle d'educació secundària.
 • Les fruites i les hortalisses
  Un paquet d'activitats de Conxa Sansó sobre els aliments per treballar amb alumnes nouvingus a l'aula d'acollida.
 • Sistema binario
  Félix Manuel Redondo ens ha fet arribar aquest paquet d'activitats sobre la conversió dels sistemes de numeració binari, decimal, hexadecimal...
 • Prisma cálculo
  Projecte d'activitats dividit en dues parts, de Tomás Fernández per a l'àrea de matemàtiques a cicle superior de primària.
 • Guerra civil española
  Conjunt d'activitats sobre la Guerra Civil espanyola creat per Paula García i David Méndez.
 • Sistema periódico de los elementos
  José Carlos Bermejo ens envia aquest projecte sobre la taula periòdica dels elements per al primer cicle d'ESO.
 • Aprendiendo castellano
  Projecte d'activitats JClic de David Pérez per a l'àrea de llengua castellana sobre adjectius, gènere, comprensió lectora, verbs...
 • Herramientas
  Iñaki Navas ens fa arribar aquest conjunt d'exercicis per a alumnes de secundària sobre les eines més utilitzades a l'aula de tecnologia.
 • Introducción a Windows XP
  Un recull d'activitats sobre el sistema operatiu Windows XP, creat per Gabriel González i Manel Plou.
 • Cuerpo humano - aparato digestivo
  Cristhian Uribe i Pablo Pacheco ens ofereixen aquest conjunt d'activitats sobre l'aparell digestiu.
 • Celebramos el IV centenario del Quijote
  Aquest projecte sobre el IV centenari del Quixot ens arriba de la mà de José Antonio Pascual. Al paquet hi trobem activitats relacionades amb Alcalà de Henares, lloc on va néixer Cervantes, i també amb el llibre del Quixot i els personatges que hi apareixen.
 • Cultura andaluza
  Benito García és l'autor d'aquest conjunt d'activitats sobre Andalusia basades en el joc Conoce Andalucía, editat per la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta.
 • Actividades variadas
  José Manuel Bartolomé ens ha enviat aquest paquet amb activitats de matemàtiques, de llengua, de coneixement del medi... , per ser utilizades com a material complementari durant l'etapa d'educació primària.
 • Día de Andalucía
  Un projecte d'activitats JClic creat per Miguel Julián sobre Andalusia: províncies, monuments, accidents geogràfics, etc.
 • España y sus comunidades
  Un projecte d'activitats JClic per a l'aprenentatge de les comunintats autònomes i les províncies d'Espanya. Aquestes activitats ens les han fet arribar Francisco García-Pozuelo i Juana Rello.
 • Ortografía para 4º EP i Agudas, llanas y esdrújulas
  Dos projectes d'activitats de Francisco García-Pozuelo i Juana Rello sobre l'ortografia en llengua castellana. Al primer projecte s'hi treballa l'ús de les lletres b, v, g i j, i al segon l'accentuació de les paraules.
 • Aprende los animales
  Paquet d'activitats de Teresa López adreçat a educació infantil i educació especial sobre els animals.
 • Aprengeo
  Nieves M. Vilchez ens envia aquest conjunt format per una centena d'activitats per a l'aprenentatge de la geometria a educació primària.
 • Venezuela y su petróleo
  Projecte d'activitats que ens arriba de la mà de Loida Uzcátegui sobre el petroli de Veneçuela i el procés que es duu a terme des de la seva extracció fins que pot ser utilitzat per la població.
 • El sistema solar
  José Gallardo i Francisco Sancho ens ofereixen aquest projecte d'activitats sobre el sistema solar, les estrelles i els planetes, adreçades a cicle mitjà d'educació primària.
 • Numbers
  Aquest projecte d'activitats ens l'envia Ana Belén Díaz, i serveix per treballar els nombres en anglès al primer cicle d'educació primària.
 • Bugs
  Mónica Bayetto i Rafael Añez ens envien aquesta activitat adreçada a primer cicle d'educació primària, basada en el llibre de text Bugs, de l'editorial Macmillan.
 • Henny the hen
  Activitat basada en un conte anomenat Henny the hen, disponible tant en llengua anglesa com francesa i adreçat a l'alumnat d'educació infantil. Les activitats han estat creades pel Centre de Recursos de Llengües Estrangeres.

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també a la zonaClic les següents adaptacions i noves versions de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 14
18/04/2006
 
Español

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

 • Sistema binario
  Félix Manuel Redondo nos ha hecho llegar este paquete de actividades sobre la conversión de los sistemas de numeración binario, decimal, hexadecimal...
 • Prisma cálculo
  Proyecto de actividades para el área de matemáticas en ciclo superior de primaria dividido en dos partes, creado por Tomás Fernández.
 • Guerra civil española
  Conjunto de actividades sobre la Guerra Civil espaņola, creado por Paula García y David Méndez.
 • Sistema periódico de los elementos
  José Carlos Bermejo nos envía este proyecto sobre la tabla periódica de los elementos para el primer ciclo de ESO.
 • Aprendiendo castellano
  Proyecto de actividades JClic de David Pérez para el área de lengua castellana sobre adjetivos, género, comprensión lectora, verbos...
 • Celebramos el IV centenario del Quijote
  Este proyecto sobre el IV Centenario del Quijote nos llega de la mano de José Antonio Pascual. En el paquete hay actividades sobre Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Cervantes, y también sobre el Quijote y los personajes que en él aparecen.
 • Cultura andaluza
  Benito García es el autor de este conjunto de actividades sobre Andalucía basadas en el juego Conoce Andalucía, editado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta.
 • Herramientas
  Iñaki Navas nos hace llegar este conjunto de ejercicios para alumnos de secundaria sobre las herramientas más utilizadas en el aula de Tecnología.
 • Introducción a Windows XP
  Una recopilación de actividades sobre el sistema operativo Windows XP, creado por Gabriel González y Manel Plou.
 • Cuerpo humano - aparato digestivo
  Cristhian Uribe y Pablo Pacheco nos ofrecen este conjunto de actividades sobre el aparato digestivo.
 • Actividades variadas
  José Manuel Bartolomé nos ha enviado este paquete de actividades de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio..., para ser utilizado como material complementario durante la etapa de educación primaria.
 • Día de Andalucía
  Un proyecto de actividades creado por Miguel Julián sobre Andalucía: provincias, monumentos, accidentes geográficos...
 • España y sus comunidades
  Un proyecto de actividades JClic para el aprendizaje de las comunidades autónomas y las provincias de España, creadas por Francisco García-Pozuelo y Juana Rello.
 • Ortografía para 4º EP y Agudas, llanas y esdrújulas
  Dos proyectos de actividades de Francisco García-Pozuelo y Juana Rello sobre la ortografía en lengua castellana. En el primer proyecto se trabaja el uso de las letras b, v, g y j, y en el segundo la acentuación de las palabras.
 • Aprende los animales
  Paquete de actividades de Teresa López dirigido a educación infantil y educación especial sobre los animales.
 • Aprengeo
  Nieves Mª Vilchez nos envía este conjunto de casi cien actividades para el aprendizaje de la geometría en educación primaria.
 • Venezuela y su petróleo
  Proyecto de actividades que nos llega de la mano de Loida Uzcátegui sobre el petróleo de Venezuela y el proceso que se lleva a cabo desde su extracción hasta que se puede utilizar por la población.
 • El sistema solar
  José Gallardo y Francisco Sancho nos ofrecen este proyecto de actividades sobre el sistema solar, las estrellas y los planetas dirigidas a ciclo medio de educación primaria.
 • Mesures usuals de longitud
  Toni Miquel nos envía este paquete de actividades dirigido a educación primaria sobre las medidas de longitud. Las actividades también estan traducidas al castellano por Moncho Marín, y al vasco por Blanca Besga.
 • És vital, fruites i hortalisses
  Un proyecto de Carme Quiles para el área de conocimiento del medio natural del ciclo incial de primaria, que sirve como complemento a los materiales del proyecto 5aldia.
 • Jocs i joguines
  Montse Vega nos ofrece dos proyectos de actividades para educación infantil sobre juegos y juguetes. Los proyectos tienen un entorno de usuario sin botones ni contadores, para facilitar el uso del programa a los niños y niñas de P3.
 • Sàlix i els sentits
  Un paquete de actividades para trabajar los sentidos que forma parte de uno de los proyectos telemáticos organizados por el Equip LaceNet para el curso 2005-2006.
 • Els noms de la meva classe
  Francisco Bernardino Rosselló nos envía esta actividad para aprender los nombres de la clase jugando. El proyecto está dirigido a alumnos de educación infantil y primer ciclo de primaria.
 • Activitats de cultura clàssica
  Actividades creadas por Sergi Ferrús sobre cultura clásica. El proyecto se divide en cuatro partes y está dirigido a alumnado de ESO y bachillerato.
 • Vocabulari d'accions
  Un proyecto de Lluís Gallart dirigido a alumnado de educación primaria para trabajar vocabulario de acciones sobre tres áreas temáticas: la escuela, la casa y otros lugares.
 • Història de 6è de primària
  Un conjunto de actividades de Joan Xamena dirigido a educación primaria: etapas de la historia, Grecia, Roma, historia de España... Las actividades están basadas en el libro de texto de conocimiento del medio social de la editorial Anaya.
 • Animals vertebrats i Animals invertebrats
  Ferran Estruch nos ofrece estos dos proyectos de actividades de conocimiento del medio natural dirigidas al tercer ciclo de educación primaria o al primer ciclo de secundaria.
 • Les fruites i les hortalisses
  Un paquete de actividades de Conxa Sansó sobre los alimentos para trabajar con alumnos recién llegados en el aula de acogida.
 • Numbers
  Este proyecto de actividades nos lo envía Ana Belén Díaz y sirve para trabajar los números en inglés en el primer ciclo de educación primaria.
 • Bugs
  Mónica Bayetto y Rafael Añez nos envían esta actividad dirigida a primer ciclo de educación primaria basada en el libro de texto Bugs, de la editorial Macmillan.
 • Henny the hen
  Actividad basada en un cuento llamado Henny the hen y disponible tanto en lengua inglesa como francesa para el alumnado de educación infantil. Las actividades han sido creadas por el Centre de Recursos de Llengües Estrangeres.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en la zonaClic las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 14
18/04/2006
 
English

New activity packages

In this section we will present new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

 • Numbers
  This project of activites about the numbers in English has been sent by Ana Belén Díaz. The package is addressed to primary education.
 • Bugs
  Mónica Bayetto and Rafael Añez offer us this activity addressed to primary education based on the text book Bugs of Macmillan Publishing House.
 • Henny the hen
  Activity about a tale named Henny the hen available in English and in French addressed to kindergarten. The activities have been created by the Centre de Recursos de Llengües Estrangeres.
 • Sistema binario
  Félix Manuel Redondo has sent us this package of activities about the conversion between numeration systems: binary to decimal, decimal to binary, hexadecimal to binary, etc...
 • Prisma cálculo
  Project of activities with two parts, addressed to primary school. The package has been sent by Tomás Fernández.
 • Guerra civil española
  Set of activities about the Spanish Civil War. The project has been sent by Paula García and David Méndez.
 • Sistema periódico de los elementos
  This project about the periodic table has been sent by José Carlos Bermejo to use with pupils of secondary school.
 • Aprendiendo castellano
  Project of JClic activities of Spanish made by David Pérez about adjectives, reading comprehension, verbs...
 • Herramientas
  Iñaki Navas is the author of this set of activities addresses to secondary school about the tools used in the Technology classes.
 • Introducción a Windows XP
  This is a set of activities about Windows XP operating system. The package has been sent by Gabriel González and Manel Plou.
 • Cuerpo humano - aparato digestivo
  Cristhian Uribe and Pablo Pacheco offer us this set of activities about the digestive apparatus, its parts, its functions...
 • Celebramos el IV centenario del Quijote
  This project created by José Antonio Pascual is about the 4th centenary of the Quixote. In the package there are activities about Alcalà de Henares and about the characters of the Quixote.
 • Cultura andaluza
  Benito García is the author of these activities about Andalusia based on the questions of the game Conoce Andalucía published by the Council of Education and Science of Andalusia.
 • Actividades variadas
  José Manuel Bartolomé has sent this package of Maths, language and sciences activities to be used as a complement of the classes. The package is addressed to primary school.
 • Día de Andalucía
  Project of JClic activities created by Miguel Julián about Andalusia: provinces, monuments, geographical features...
 • España y sus comunidades
  Project of activities about the communities and provinces of Spain. These activities have been sent by Francisco García-Pozuelo and Juana Rello.
 • Ortografía para 4º EP and Agudas, llanas y esdrújulas
  Two projects of activities created by Francisco García-Pozuelo and Juana Rello about Spanish ortography. The first one about the use of the b and v; and the g and j and the second one about the accentuation.
 • Aprende los animales
  Package of activities offered by Teresa López about the animals addressed to kindergarten and special education.
 • Aprengeo
  Nieves Mª Vilchez has sent us this set of activities with about 100 activities about geometry addressed to primary school.
 • Venezuela y su petróleo
  Project of activities sent by Loida Uzcátegui about oil and gas and the process from the extraction until their explotation and everyday use.
 • El sistema solar
  José Gallardo and Francisco Sancho offer us this project of activities about the solar system, the stars and the planets, addressed to primary education.
 • Mesures usuals de longitud
  Toni Miquel has been sent this package of activities addressed to primary school about the length measures. The activities have been translated into Spanish by Moncho Marín, and to Basque by Blanca Besga.
 • És vital, fruites i hortalisses
  A project of Carme Quiles addressed to primary education about natural sciences as a complement of the project 5aldia.
 • Jocs i joguines
  Montse Vega presents us these two projects of activities addressed to kindergarten about games and toys. Both projects have a specific skin without buttons that facilitates the use of the programme.
 • Sàlix i els sentits
  A package of activities about the senses. These activities are included in a telematic project of LaceNet.
 • Els noms de la meva classe
  Francisco Bernardino Rosselló has sent this activity to promote learning the names of the class through games. The project is addressed to kindergarten and primary school.
 • Activitats de cultura clàssica
  Activities created by Sergi Ferrús about classic culture. The project has 4 parts and it is addressed to secondary education and high school.
 • Vocabulari d'accions
  A project created by Lluís Gallart addressed to primary school about vocabulary of the school, the house and other places.
 • Història de 6è de primària
  This is a set of activities created by Joan Xamena addressed to primary education about history: parts, Greece, Rome, Spain history...
 • Animals vertebrats and Animals invertebrats
  Ferran Estruch offers us these two projects of activities about natural sciences addressed to primary and secondary education.
 • Les fruites i les hortalisses
  A package of activities created by Conxa Sansó about food addressed to nowcoming immigrant pupils.

Translations

In addition to these new activity packages in "the clicZone", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat