Logo de Quaderns Virtuals
|
Estàndards

XML: eXtensible Markup Language

L'XML és un sistema estàndard de codificació d'informació. Els programes que utilitzen el format XML poden intercanviar fàcilment les seves dades, ja que aquestes responen a una mateixa lògica interna.

Els documents XML són fitxers de text que contenen la informació organitzada en forma d'arbre: cada branca pot tenir uns atributs propis i servir de base per a altres branques. A més, els documents XML es poden transformar (per exemple, a format HTML, per mostrar la informació en una pàgina web), o combinar: un tronc amb totes les seves branques pot passar a ser una branca d'un altre arbre més gran. Un exemple de document XML abreujat podria ser:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<jocs>
  <joc nom="cavall fort" espai="exteriors">
    <jugadors mínim="4" màxim="16" />
    <edats mínim="8" màxim="indefinit" />
    <descripció>
       Els jugadors es reparteixen en dos equips i...
    </descripció>
  </joc>
  <joc nom="escacs" espai="interiors">
    .... etc.
  </joc>
</jocs>

Trobareu més informació sobre l'XML a: http://xml.org

 

QTI: Question & Test Interoperability

El projecte Instructional Management System (IMS) es dedica al desenvolupament d'especificacions que permeten que continguts i entorns d'aprenentatge distribuït de múltiples autors puguin treballar junts. IMS està format per un conjunt d'organitzacions acadèmiques, comercials i governamentals que treballen per construir una arquitectura d'aprenentatge distribuït.

Així, IMS Question & Test Interoperability (QTI) és un sistema estàndard que fa servir XML per descriure l'estructura de dades de preguntes (items) i avaluacions (assessments). L'objectiu és aconseguir una representació dels materials d'avaluació de forma que aquests siguin intercanviables entre diferents sistemes de gestió de materials educatius coneguts com Learning Management Systems (LMS).

Un exemple de document QTI és:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<questestinterop>
 <assessment ident="quadernClima" title="El clima i la vegetació">
 <section ident="full01" title="Situació geogràfica">
  <item ident="preg03" title="factors climàtics">
  <presentation>
   <flow>
   <material>
    <mattext>El clima mediterrani es caracteritza per tenir...</mattext>
    <matbreak/>
   </material>
   <response_lid ident="res01" rcardinality="Single">
    <render_choice>
    <flow_label>
     <response_label ident="lab01">
     <material>
      <mattext>Estius secs i calorosos</mattext>
     </material>
     </response_label>
     <response_label ident="lab02">
     <material>
      <mattext>Hiverns secs i freds</mattext>
     </material>
     </response_label>
     <response_label ident="lab03">
     <material>
      <mattext>Ambdues respostes són correctes</mattext>
     </material>
     </response_label>
    </flow_label>
    </render_choice>
   </response_lid>
   </flow>
  </presentation>
  <resprocessing>
   <outcomes>
   <decvar varname="SCORE" vartype="Integer"/>
   <decvar varname="CORRECT" defaultval="False" vartype="Boolean"/>
   </outcomes>
   <respcondition continue="Yes">
   <conditionvar>
    <and>
    <varequal respident="res01" case="No">lab03</varequal>
    </and>
   </conditionvar>
   <setvar varname="SCORE" action="Add">1</setvar>
   <setvar varname="CORRECT" action="Set">True</setvar>
   <displayfeedback feedbacktype="Response" linkrefid="feed01"/>
   </respcondition>
  </resprocessing>
  <itemfeedback ident="feed01">
   <flow_mat>
   <material>
    <mattext>Correcte</mattext></material>
   </flow_mat>
  </itemfeedback>
  </item>
 </section>
 </assessment>
</questestinterop>

Trobareu més informació sobre IMS QTI a: http://www.imsglobal.org/question.

 

LOM: Learning Object Metadata

LOM és un model de dades codificat en XML que s'utilitza per descriure els objectes d'aprenentatge. Aquest estàndard, que també s'ha adoptat a projectes com MeRLí o Agrega, proposa una col·lecció d'etiquetes amb informació necessaria per identificar un recurs com ara el nivell, l'àrea o matèria, el títol, la descripció, la URL, l'autoria. A més, també permet la inclusió de descriptors curriculars dels sistema educatiu propi.
Un dels principals avantatges d'etiquetar recursos amb estàndards com aquest és que d'aquesta forma es faciliten tant les cerques de materials ja creats com la seva importació/exportació a altres plataformes que també implementin aquest estàndard, afavorint d'aquesta manera l'intercanvi i reaprofitament de materials educatius.

Un exemple de document XML que segueix l'estàndard de LOM podria ser:

<lom schemaVersion="0.2">
 <general>
  <identifier>
   <catalog>XTEC</catalog>
   <entry>qv_sant_jordi</entry>
  </identifier>
  <title>
   <string language="ca">Diada sant Jordi</string>
  </title>
  <language>ca</language>
  <description>
   <string language="ca">Activitats especials de la diada de Sant Jordi</string>
  </description>
 </general>
 <lifeCycle>
  <contribute>
   <role>
   ...

 </lom>

Trobareu més informació sobre LOM a: http://www.imsglobal.org/metadata/.

 

ETB: European Treasury Browser

ETB és un diccionari de l'European Schoolnet, disponible en diferents idiomes. que descriu un conjunt tancat de paraules clau que es poden incloure a la informació que identifica un recurs. D'aquesta forma es facilita la cerca de recursos pel seu reaprofitament.

Trobareu més informació sobre ETB a: http://etb.eun.org.

 

CC: Llicències Creative Commons

El projecte Creative Commons promou la difusió de tot tipus de creacions (escrits, música, audiovisuals, interactius, materials educatius...) sota un conjunt de models de llicències que en permetin l'ús, la reproducció i la transmissió tot garantint uns determinats drets als autors (reconeixement d'autoria, integritat de l'obra...).

some rights reservedEn contraposició a l'expressió "Tots els drets reservats" del copyright tradicional, Creative Commons proposa emprar "Alguns drets reservats" (some rights reserved), per indicar que una determinada obra es pot redistribuir lliurement sempre que es compleixin determinades condicions.

Per atorgar a una obra pròpia una llicència Creative Commons s'han de decidir tres coses:

 • Si es vol que en qualsevol còpia de l'obra hi consti el nom dels autors/es (reconeixement d'autoria)
 • Si es permet o no que es pugui fer un ús comercial de l'obra
 • Si es permet que altres persones puguin adaptar o modificar l'obra

Les llicències es poden acabar d'afinar i retocar amb altres clàusules i disposicions. Per exemple, hi ha un model de llicència CC que permet la lliure redistribució únicament als països en vies de desenvolupament, reservant-se un ús comercial per a la resta del món.

Un equip de la Universitat de Barcelona ha adaptat recentment les llicències Creative Commons a la legislació espanyola, i n'ha realitzat traduccions al català i al castellà.

Trobareu més informació sobre Creative Commons a: http://creativecommons.org/.