inici | JClic | JClic reports | Configuració mySQL - Debian

Servidor d'informes JClic
Configuració estàndard amb mySQL en Linux (Debian, Ubuntu)

Pàgina actualitzada el 6 de novembre de 2013
Les instruccions s'han provat amb Linkat Ubuntu 12.04

El mySQL (http://www.mysql.com) és un sistema de bases de dades professional, amb llicència de codi obert i disponible per a diversos tipus d'ordinadors i entorns operatius.

La modalitat estàndard de funcionament del servidor d'informes del JClic requereix un escriptori gràfic (Gnome o KDE), una màquina virtual Java actualitzada i el sistema d'arrencada d'aplicacions Java WebStart. A la pàgina d'instal·lació del motor Java s'explica com configurar aquests components en diversos entorns operatius.

1. Creació de la base de dades

Dividirem aquesta operació en dues fases: instal·lar el mySQL i crear una base de dades per al sistema d'informes del JClic. Si el vostre sistema ja té el mySQL instal·lat podeu passar directament al pas 1.2.

1.1. Instal·lació del mySQL

Per a instal·lar i configurar el mySQL caldrà obrir una consola (Ctrl+Alt+T) i executar les comandes que s'indiquen tot seguit. Cal que l'usuari que els executa tingui permisos d'administració (que sigui "sudoer") i introdueixi la seva contrasenya quan el sistema li ho demani.

Instal·lem el mySQL escrivint:

%> sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysql-java

Si tot funciona correctament es descarregaran els fitxers i apareixerà una pantalla on us demanaran quina contrasenya voleu establir per a l'usuari "root" del mySQL. Introduïu la contrasenya que considereu més convenient (no té perquè coïncidir amb la vostra contrasenya d'usuari) i repetiu-la quan us demani confirmació.

1.2 Creació de la base de dades del JClic reports

Tot seguit crearem la base de dades d'informes del JClic aix� com un nou usuari del mySQL que hi tindrà ple acc�s. Tamb� carregarem les dades de prova, que ens permetran comprovar el funcionament del sistema.

Situeu-vos en qualsevol directori on tingueu drets d'escriptura (per exemple, al vostre "home") i feu:

%> sudo mysql -u root -p

El sistema us demanarà la contrasenya de l'usuari root del mySQL. Quan hagueu entrat, creeu la base de dades:

mysql> CREATE DATABASE JClicReports;

Per comprovar que hagi anat b� feu:

mysql> SHOW DATABASES;

... i la base JClicReports hauria d'apar�ixer a la llista.

Ara crearem un usuari (jclic_user) amb una contrasenya (la que vulgueu: aqu� es proposa jclic_pwd) i li donarem plens drets sobre la base de dades que acabem de crear:

mysql> CREATE USER 'jclic_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jclic_pwd'

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON JClicReports.*
-> TO 'jclic_user'@'localhost'
-> WITH GRANT OPTION;

Tanqueu la consola del mySQL amb:

mysql> exit

A continuaci� descarreguem i descomprimim el paquet de dades de prova:

%> wget https://clic.xtec.cat/pub/reports/jclic_test_mysql.zip
%> unzip jclic_test_mysql.zip

Amb aix� obtindrem el fitxer jclic_test_mysql.sql

Per carregar les dades entrem al mySQL amb l'usuari jclic_user:

%> sudo mysql -u jclic_user -p

Ens demanar� la contrasenya de l'usuari jclic_user que hem creat fa un moment. Si heu seguit el suggeriment que es donava, és jclic_pwd.

Per carregar les dades podem fer servir l'ordre "\.":

mysql> use JClicReports;
mysql> \. jclic_test_mysql.sql

Atenci� a l'espai entre el "\." i el nom del fitxer, i atenci� tamb� a l'extensi� (".sql") del fitxer.

Per comprovar que les dades s'hagin carregat bé feu:

mysql> SELECT * FROM JCLIC_USERS;

.. i haurien d'apar�ixer els usuaris.

Per acabar, sortiu del MySQL amb:

mysql> exit

2. Configuració del connector

Per tal que el JClic reports pugui accedir a la base de dades mySQL caldrà instal·lar un connector JDBC. Com que en el pas 1 hem instal·lat el paquet "libmysql-java", el connector es troba ja al nostre ordinador. Es tracta del fitxer "mysql-connector-java.jar", que es troba al directori "/usr/share/java". Ara cal que el motor Java reconegui de manera automàtica aquesta extensió. Per aconseguir-ho cal copiar o crear un enllaç simbòlic del connector a la carpeta d'extensions de l'entorn d'execució de Java (jre).

Les comandes a executar són :

%> sudo mkdir -p /usr/java/packages/lib/ext
%> cd /usr/java/packages/lib/ext
%> sudo ln -s /usr/share/java/mysql-connector-java.jar .

Atenció: El punt final és important!

3. Configuració del JClic reports

Per posar en marxa el JClic reports podeu optar entre fer clic a la icona situada a la pàgina de descàrrega del JClic o alguna de les icones que es crearan a l'escriptori i al men� Inicia despr�s d'haver-lo fet servir un parell de vegades. També podeu descarregar i executar l'instal·lador, que copiarà el programa al vostre ordinador i crearà una icona al menú Inicia. Aquesta segona opció té l'inconvenient que l'aplicació no s'actualitza automàticament quan hi ha noves versions, tal com fa el Java WebStart.

 • Feu clic al bot� Configuraci�...
 • Activeu la pestanya Base de dades.
 • Escriviu a Controlador l'expressi�: com.mysql.jdbc.Driver
 • Escriviu a URL l'expressi�: jdbc:mysql://localhost/JClicReports

  �s important escriure-ho tal com d'indica, tenint en compte els punts, sense espais i distingint entre maj�scules i min�scules.
 • Escriviu el nom d'usuari de la base de dades i la contrasenya. A l'exemple s'han fet servir les següents dades:
  • Usuari: jclic_user
  • Password: jclic_pwd
 • Deixeu marcada la casella Crea taules si no existeixen, i deixeu tamb� el prefixe JCLIC_ per als noms de taules.
 • A la pestanya Servidor web indiqueu també un número de port superior al 1.024. per exemple, el 9.000 (els ports inferiors al 1.024 només els pot utilitzar l'usuari root)
 • Confirmeu l'operaci� a D'acord.

Amb aix� tindreu el JClic reports preparat per treballar amb la base de dades.

Per comprovar el funcionament feu clic al botó Engega el navegador. Si tot va bé s'obrirà el Mozilla o el Firefox (podeu escollir-ho a Configuració - Opcions) i us presentarà una primera pàgina on es demana una contrasenya, que inicialment es pot deixar en blanc. Si heu carregat les dades de demostració podreu entrar als informes de grup i als informes d'usuari, i visualitzar els diversos tipus de taules i gràfiques que ofereix el programa. Feu clic als botons Envia dades per veure els resultats.

En aquest moment pot ser convenient navegar cap a la secció Administració de la base de dades i realitzar dues operacions:

 • Establir una contrasenya, que impedirà que persones no autoritzades tinguin accés a les pàgines d'informació.
 • Decidir la política d'altes dels nous usuaris. Hi ha tres opcions:
  1. Deixar que qualsevol usuari pugui crear grups i donar-se d'alta amb el nom que vulgui.
  2. Entrar manualment els grups i deixar que els alumnes en seleccionin un i es donin d'alta ells mateixos la primera vegada que facin servir el JClic.
  3. Entrar manualment tots els grups i usuaris, o importar-los d'alguna altra base de dades. Per efectuar importacions us resultarà útil consultar l'esquema de taules del JClic reports.
  En la majoria de casos el més recomanable és començar per la segona opció, impedint més endavant la creació de nous usuaris, quan tots els alumnes s'hagin donat d'alta.

4. Configuració dels clients JClic

Cal configurar els clients JClic per tal que connectin amb el servidor JClic reports i li envi�n informaci� sobre les activitats realitzades.

Els passos a seguir s�n:

 1. Assegureu-vos que teniu el JClic reports funcionant en un dels ordinadors de la xarxa.
 2. Feu clic al botó Configuració i aneu a la pestanya Servidor web. Apunteu-vos el valor del Port de comunicacions, que normalment és 9000.
 3. Esbrineu també el nom o l'adreça IP de l'ordinador on es troba funcionant el JClic reports. Podeu fer servir el seu nom de xarxa (com ara "servidor") o la seva adre�a IP (quatre números separats per punts, com ara "192.168.0.10").
 4. Poseu en marxa el JClic des de qualsevol ordinador de la xarxa. Podeu fer-ho clicant al bot� que apareix a la p�gina de desc�rrega del JClic, o des de les icones que es crearan a l'escriptori i al men� inici quan l'hagueu engegat un parell de vegades. A la secci� de preguntes freq�ents hi trobareu m�s informaci� sobre la creaci� de dreceres per engegar el JClic.
 5. En el JClic, aneu al men� Eines - Configuraci� i seleccioneu la pestanya Informes.
 6. Marqueu la casella Enregistra els resultats de les activitats en una base de dades.
 7. Seleccioneu l'opci� Connecta't a un servidor d'informes JClic, i escriviu al camp Servidor el nom o la IP de l'ordinador on estigui funcionant, seguit de dos punts i el n�mero de port. Ser� una expressi� semblant a aquestes:

  192.168.0.10:9000
  servidor:9000

 8. Confirmeu els canvis, sortiu del JClic i torneu-lo a engegar. Si tot va b� hauria d'apar�ixer la pantalla d'identificaci�, i el JClic reports hauria d'enregistrar els resultats de totes les activitats que s'hi facin.
 9. Repetiu els passos 4, 5, 6 i 7 en tots els ordinadors on vulgueu activar el sistema 'informes del JClic.

Consells

 • Recordeu fer còpies de la base de dades amb regularitat. N'hi ha prou amb guardar en algun lloc segur un duplicat del directori /var/lib/mysql, o alguna utilitat com l'exportació de dades que ofereix el phpMyAdmin.
 • La contrasenya d'accés a la base de dades permet efectuar tot tipus d'operacions, des de consultar resultats fins a esborrar usuaris i grups. En futures versions millorarem aquest sistema creant diversos perfils d'administració i accés, però ara per ara hi ha una única clau. Mantingueu-la en lloc segur i canvieu-la de tant en tant.

 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya