Català Español English

 
ClicNews Número 17
11/07/2007
 
Català

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • 100 paraules per escriure
  Imma Palahí, Maria Borrell i Enric J. López han creat aquest conjunt d'activitats per a l'aprenentatge de paraules a educació infantil i primer cicle de primària. El projecte consta de més d'un centenar d'activitats.
 • L'àbac
  Projecte d'activitats de numeració amb l'àbac. Les activitats estan dividides en tres parts, cadascuna d'elles de diferent dificultat. Aquest projecte ens l'envia Ana Padilla.
 • L'aneguet lleig
  Activitats creades per Rosa M. Obradors, adreçades a educació infantil i primària sobre el conte de l'Aneguet Lleig. El projecte està dividit en dues parts: una per al conte i l'altra per a les activitats.
 • Els animals vertebrats
  Diversos autors del CEIP Coves d'en Cimany ens han enviat aquest projecte d'activitats adreçat a educació primària (aula d'acollida) sobre animals vertebrats.
 • Expressions
  Un projecte d'activitats enviat per Mercè Escriu per treballar les diferents maneres que tenim els éssers humans de comunicar els nostres sentiments i estats d'ànim.
 • L'òpera
  Ramon Llanes ens ofereix aquest projecte d'activitats dividit en dues parts: una sobre la història de l'òpera i l'altra amb activitats diverses.
 • El nostre cos
  Marc Gil ens ofereix aquest projecte d'activitats sobre les parts del cos humà per fer servir amb alumnes nouvinguts i d'aula d'acollida.
 • L'esquirol
  Dolors Iborra ens ha fet arribar aquest projecte d'activitats per a educació infantil que pren com a centre d'interès els esquirols: què mengen, on viuen...
 • Les hores
  Un projecte d'activitats JClic creat per Carles Pahisa per a l'aprenentatge de les hores en català i la diferència entre rellotges analògics i digitals.
 • Arbúcies
  Un conjunt d'activitats d'Anna Boix per conèixer el poble d'Arbúcies, on està situat, com és el municipi, llocs d'interès...
 • La cèl·lula
  Núria Laudo és l'autora d'aquest projecte d'activitats sobre la cèl·lula per a l'àrea de ciències naturals adreçat a alumnat d'educació secundària.
 • El tèxtil
  Projecte d'activitats per fer servir a educació secundària sobre el tèxtil: fibres, teixits... Aquest projecte ens l'envia Meritxell Rovira.
 • Rebel·lió a la cuina
  Sara Mitjà ens ofereix aquest projecte d'activitats adreçat a educació especial i infantil sobre la cuina: objectes que hi trobem, hàbits a la taula...
 • Vine a navegar una estoneta
  Projecte d'activitats sobre el món de la vela i l'activitat d'Optimist. Aquestes activitats ens les envia Encarna Molons.
 • Els tractors
  Eva Isabel Morillo és l'autora d'aquest projecte d'activitats per a educació infantil i primer cicle de primària sobre els tractors.
 • Les paraules i el seu significat
  Projecte d'activitats sobre recursos semàntics adreçats a educació secundària. Aquest projecte ha estat creat per Josep Pinyol.
 • On dinem? On cuinem?
  Una altra activitat adreçada a educació infantil i primer cicle de primària per treballar elements de la cuina i del menjador. Aquest projecte ens l'envien Ina Garcia i Montse Noriega.
 • Animals P3, P4 i P5
  Anna Muntada és l'autora d'aquest conjunt d'activitats centrades en els animals i adreçades a alumnat d'educació infantil.
 • Sudoku
  Aquest és un projecte d'activitats per fer sudokus a educació primària. El projecte està dividit en quatre parts cadascuna d'elles de dificultat diferent.
 • Ls1 y Ls2, ejercios de práctica y evaluación i Textdict (Textos para dictados)
  Joan Calbet ens ofereix aquests projectes d'activitats per a l'àrea de llengua castellana i literatura. En total, més de mil activitats adreçades a educació secundària.
 • La madera
  Concha Giovanetti ens ofereix aquest projecte d'activitats sobre la fusta, la seva obtenció, classificació, etc.
 • Tecnologia: electrònica
  Un paquet d'activitats per treballar a l'àrea de tecnologia sobre electrònica adreçats a educació secundària. El projecte ens l'ha fet arribar José Carlos Rodríguez.
 • En serie
  Un projecte de María del Carme Mánuel adreçat a educació infantil sobre seriació. Les activitats estan dividides en tres parts de diferent dificultat.
 • Mat-2c
  Benito García ha creat aquest projecte de més de 300 activitats adreçades a cicle mitjà d'educació primària per a l'àrea de matemàtiques.
 • El Cid Campeador
  En motiu del VIII centenari del Cantar de Mio Cid, en Roberto Rodríguez ens ha fet arribar aquest projecte d'activitats adreçat a educació primària.
 • Multiplicación y división de números naturales i Multiplicación y división de números decimales
  José Antonio Sánchez ens envia aquests dos projectes per a educació primària sobre la multiplicació i la divisió de nombres naturals i nombres decimals.
 • Geometría
  Un projecte de Gonzalo Trueba sobre polígons, triangles i circumferències, el teorema de Tales i el de Pitàgores per a l'àrea de matemàtiques a 2n d'ESO.
 • Europa física y política
  Aquest projecte d'activitats ens l'envia Juan Moreno sobre el relleu, la hidrografia i els climes d'Europa. Les activitats estan adreçades a sisè d'educació primària.
 • Miguel de Cervantes Saavedra
  David Jurado ens ofereix aquest projecte d'activitats sobre la vida de Cervantes. El projecte té dues parts i està adreçat a educació primària.
 • Entrenamiento mental
  Projecte d'activitats d'entrenament mental que segueixen el mateix estil que el famós joc Brain Training. Aquest projecte ens arriba de les mans de Gabriel González i Manel Plou.
 • La madera y sus derivados
  En Francisco Javier Aragón ens envia aquest projecte d'activitats centrat en l'estudi de la fusta. Les activitats estan adreçades a educació secundària.
 • Discriminación acústica de las vocales
  Projecte d'activitats per a l'aprenentatge de les vocals a educació infantil. Aquest projecte ens l'envia Annemarie Heider.
 • As nosas fragas, A nosa comunidade, As nosas granxas i O noso mar
  Quatre projectes d'activitats que ens han enviat des del CEIP Galán de Galícia adreçats a educació intantil sobre els boscos, la comunitat de Galícia, les granges i els animals del mar, respectivament.
 • Cidades
  Conjunt d'activitats sobre ciutats en què es parteix de la capital de Galícia i altres ciutats gallegues i s'acaba a altres ciutats d'Europa. El projecte ens l'envia José Alberto Armada.
 • Amona Josepa
  César Martínez és l'autor d'aquest projecte d'activitats en llengua basca basat en el sistema pedagògic Amara Berri.

Traduccions

A més d'aquests paquets d'activitats nous trobareu també a la zonaClic les següents adaptacions i versions noves de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 17
11/07/2007
 
Español

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

 • La madera
  Concha Giovanetti nos ofrece este proyecto de actividades sobre la madera, su obtención, clasificación, etc.
 • Tecnologia: electrònica
  Un paquete de actividades para trabajar en el área de tecnología sobre electrónica dirigidos a educación secundaria. Els proyecto nos lo ha hecho llegar José Carlos Rodríguez.
 • Mat-2c
  Benito García ha creado este proyecto de más de 300 actividades dirigidas a ciclo medio de educación primaria para el área de matemáticas.
 • Ls1 y Ls2, ejercios de práctica y evaluación y Textdict (Textos para dictados)
  Joan Calbet nos ofrece estos proyectos de actividades para el área de lengua castellana y literatura. En total, más de mil actividades dirigidas a educación secundaria.
 • El Cid Campeador
  En motivo del VIII centenario del Cantar del Mio Cid, Roberto Rodríguez nos ha hecho llegar este proyecto de actividades dirigido a educación primaria.
 • En serie
  Un proyecto de María del Carmen Mánuel dirigido a educación infantil sobre seriación. Las actividades están divididas en tres partes de diferente dificultad.
 • Multiplicación y división de números naturales y Multiplicación y división de números decimales
  José Antonio Sánchez nos envía estos dos proyectos para educación primaria sobre la multiplicación y la división de números naturales y números decimales.
 • Geometría
  Un proyecto de Gonzalo Trueba para el área de matemáticas en 2º de ESO sobre polígonos, triángulos y circunferencias, el teorema de Thales i el de Pitágoras.
 • Miguel de Cervantes Saavedra
  David Jurado nos ofrece este proyecto de actividades sobre la vida de Cervantes. El proyecto tiene dos partes y está dirigido a educación primaria.
 • Entrenamiento mental
  Proyecto de actividades de entrenamiento mental que siguen el mismo estilo que el famoso juego Brain Training. Este proyecto nos llega de las manos de Gabriel González y Manel Plou.
 • La madera y sus derivados
  Francisco Javier Aragón nos envía este proyecto de actividades centrado en el estudio de la madera. Las actividades están dirigidas a educación secundaria.
 • Discriminación acústica de las vocales
  Proyecto de actividades para el aprendizaje de las vocales en educación infantil. Este proyecto nos lo envía Annemarie Heider.
 • 100 paraules per escriure
  Imma Palahí, Maria Borrell y Enric J. López han creado este conjunto de actividades para el aprendizaje de palabras en educación infantil y primer ciclo de primaria. El proyecto consta de más de un centenar de actividades.
 • L'àbac
  Proyecto de actividades de numeración con el ábaco. Las actividades están divididas en tres partes, cada una de ellas de diferente dificultad. Este proyecto nos lo envía Ana Padilla.
 • L'aneguet lleig
  Actividades creadas por Rosa Mª Obradors, dirigidas a educación infantil y primaria sobre el cuento de El patito feo. El proyecto está dividido en dos partes: una para el cuento y la otra para las actividades.
 • Els animals vertebrats
  Diversos autores del CEIP Coves d'en Cimany nos han enviado este proyecto de actividades dirigido a educación primaria (aula de acogida) sobre animales vertebrados.
 • Expressions
  Un proyecto de actividades enviado por Mercè Escriu para trabajar las diferentes maneras que tenemos los seres humanos de comunicar nuestros sentimientos y estados de ánimo.
 • L'òpera
  Ramon Llanes nos ofrece este proyecto de actividades dividido en dos partes, una sobre la historia de la ópera y la otra con actividades diversas.
 • El nostre cos
  Marc Gil nos ofrece este proyecto de actividades sobre las partes del cuerpo humano para utilizar con alumnos recién llegados y de aula de acogida.
 • L'esquirol
  Dolors Iborra nos hace llegar este proyecto de actividades para educación infantil que toma como centro de interés las ardillas: qué comen, dónde viven...
 • Les hores
  Un proyecto de actividades JClic creado por Carles Pahisa para el aprendizaje de las horas en catalán y la diferencia entre relojes analógicos y digitales.
 • Arbúcies
  Un conjunto de actividades de Anna Boix para conocer el pueblo de Arbúcies: dónde está situado, cómo es el municipio, lugares de interés...
 • Europa física y política
  Este proyecto de actividades sobre el relieve, la hidrografía y los climas de Europa nos lo envía Juan Moreno. Las actividades están dirigidas a sexto curso de educación primaria.
 • La cèl·lula
  Núria Laudo es la autora de este proyecto de actividades sobre la célula para el área de ciencias naturales dirigido a alumnado de educación secundaria.
 • El tèxtil
  Proyecto de actividades para utilizar en educación secundaria sobre el téxtil: fibras, tejidos... Este proyecto nos lo envía Meritxell Rovira.
 • Rebel·lió a la cuina
  Sara Mitjà nos ofrece este proyecto de actividades dirigido a educación especial e infantil sobre la cocina, objetos que encontramos, hábitos en la mesa...
 • Animals P3, P4 i P5
  Anna Muntada es la autora de este conjunto de actividades centradas en los animales y dirigidas a alumnado de educación infantil.
 • Vine a navegar una estoneta
  Proyecto de actividades sobre el mundo de la vela y la actividad de Optimist. Estas actividades nos las envía Encarna Molons.
 • Els tractors
  Eva Isabel Morillo es la autora de este proyecto de actividades para educación infantil y primer ciclo de primaria sobre los tractores.
 • Les paraules i el seu significat
  Proyecto de actividades sobre recursos semánticos dirigidas a educación secundaria. Este proyecto ha sido creado por Josep Pinyol.
 • On dinem? On cuinem?
  Otra actividad dirigida a educación infantil y primer ciclo de primaria para trabajar elementos de la cocina y del comedor. Este proyecto nos lo envían Ina Garcia y Montse Noriega.
 • Sudoku
  Éste es un proyecto de actividades para resolver sudokus en educación primaria. El proyecto está dividido en cuatro partes, cada una de ellas de dificultad diferente.
 • As nosas fragas, A nosa comunidade, As nosas granxas y O noso mar
  Cuatro proyectos de actividades que nos han enviado desde el CEIP Galán de Galicia dirigidos a educación infantil sobre los bosques, la comunidad de Galicia, las granjas y los animales del mar, respectivamente.
 • Cidades
  Conjunto de actividades sobre ciudades en que se parte de la capital de Galicia y otras ciudades gallegas y se acaba con otras ciudades de Europa. El proyecto nos lo envía José Alberto Armada.
 • Amona Josepa
  César Martínez es el autor de este proyecto de actividades en lengua vasca basado en el sistema pedagógico Amara Berri.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis, también en la zonaClic, las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

 
ClicNews Number 17
11/07/2007
 
English

New activity packages

In this section we will introduce new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

 • Sudoku
  This is a project of activities about sudoku. The project has four parts with different levels of difficulty.
 • Europa física y política
  This is a project of activities about relief, hydrography and climates of Europe sent by Juan Moreno. The activities are addressed to primary education.
 • La madera
  Concha Giovanetti offers us this project of activities about wood addresed to secondary education.
 • Tecnologia: electrònica
  A package of activities of technology addressed to secondary education. The project has been sent by José Carlos Rodríguez.
 • En serie
  A project created by María del Carmen Mánuel addressed to infantile education about series. The activities have three different parts.
 • Mat-2c
  Benito García has created this project with more than 300 activities about Maths addressed to primary education.
 • Ls1 y Ls2, ejercios de práctica y evaluación and Textdict (Textos para dictados)
  Joan Calbet offers us these projects of activitites about Spanish language and literature. More than one thousand activities addressed to secondary education.
 • El Cid Campeador
  Project of activities about El Cid Campeador on the occasion of the 8th centenary of the Cantar del Mío Cid. This package has been sent by Roberto Rodríguez addressed to primary education.
 • Multiplicación y división de números naturales and Multiplicación y división de números decimales
  José Antonio Sánchez has sent us two projects addressed to primary education about the multiplication and division of natural numbers and decimal numbers.
 • Geometría
  A project created by Gonzalo Trueba about Maths addressed to secondary education about polygons, triangles and circumferences.
 • Miguel de Cervantes Saavedra
  David Jurado offers us this project of activities about Cervantes. The project has two parts and it's addressed to primary education.
 • Entrenamiento mental
  Set of activities about mental training similar to those from the Nintendo popular game, Brain Training. This project has been created by Gabriel González and Manel Plou.
 • La madera y sus derivados
  Francisco Javier Aragón sends us these activitites about the wood. The activities are addressed to secondary education.
 • Discriminación acústica de las vocales
  Project of activitites addressed the learning of the vowels in infantile education. The project has been sent by Annemarie Heider.
 • 100 paraules per escriure
  Imma Palahí, Maria Borrell and Enric J. López have created this set of activitites about the words. The project is addressed to infantile education and first cycle of primary edutacion. The project has more than one hundred activities.
 • L'àbac
  Project of activitites created by Ana Padilla about numeration using the abacus. The activitites have three parts.
 • L'aneguet lleig
  Set of activities created by Rosa M. Obradors addressed to infantile education and primary education about the tale The ugly duck. The project has two parts: the tale and the activitites.
 • Els animals vertebrats
  Several authors have sent this project of activities addressed to primary education about vertebrate animals.
 • Expressions
  A project of activities sent by Mercè Escriu to show pupils different ways that human beings use to express our state of mind and our feelings.
 • L'òpera
  Ramon Llanes offers us this project of activities with two parts, the first one about history and other one about activities.
 • En nostre cos
  Marc Gil offers us this project of activities about the human body addressed to immigrant pupils that have been recently incorporated to school system.
 • L'esquirol
  Dolors Iborra sends us this project of activities addressed to infantile education about squirrels: what they it eat, their parts, their aspects, where they live...
 • Les hores
  JClic activities created by Carles Pahisa about time and watches.
 • Arbúcies
  Set of activitites created by Anna Boix about Arbúcies, a town in Catalonia.
 • La cèl·lula
  Núria Laudo is the author of this project of activitites about the cell. It is addressed to secondary education.
 • El tèxtil
  Project of activitites addressed to secondary education about textiles: the fibers, its features, the fabrics... This project has been sent by Meritxell Rovira.
 • Rebel·lió a la cuina
  Sara Mitjà offers us this project of activitites addressed to special education and infantil education about the kitchen: cooking tools, eating habits...
 • Animals P3, P4 i P5
  Anna Muntada is the author of these activitites about the animals addressed to kindergarden.
 • Vine a navegar una estoneta
  Project of activitites about sailing that start the activity at optimist. The activities are created by Encarna Molons.
 • Els tractors
  Eva Isabel Morillo is the author of this project of activities addressed to infantile education and firts cycle of primary education about caterpillars.
 • Les paraules i el seu significat
  Project of activitites about Catalan language addressed to secondary education. The project has been created by Josep Pinyol.
 • On dinem? On cuinem?
  Another activity addressed to kindergarten an first course of primary education about the kitchen and the dinning-room. The project has been sent by Ina Garcia and Montse Noriega.
 • As nosas fragas, A nosa comunidade, As nosas granxas and O noso mar
  Four projects of activitites sent from Galicia addressed to infantile education about the forest, the comunity of Galicia, the farms and the sea animals.
 • Cidades
  Set of activities about cities. It starts from the Galicia provincial capital and ends up with several European capitals. The package has been sent by José Alberto Armada.
 • Amona Josepa
  César Martínez is the author of this project of activities in Basque based on the Amara Berri pedagogical system.

Translations

In addition to these new activity packages in "the clicZone", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat