Logo de Quaderns Virtuals
|
Característiques

ESTRUCTURA DELS QUADERN

Els Quaderns Virtuals creats pel professorat i amb els que treballa l'alumnat, igual que els quaderns tradicionals, estan formats per un conjunt de fulls en els que es distribueixen preguntes i material addicional de referència i consulta. A més, les preguntes poden tenir punts de diàleg , que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.

La flexibilitat de la seva estructura permet al docent crear diferents propostes educatives per grups heterogenis, tenint en compte les seves necessitats particulars i ritme d'aprenentatge. A més, poden ser utilitzats com a material de treball per qualsevol àrea i nivell educatiu.

A nivell intern de l'aplicació, cada Quadern està representat per un fitxer XML i un conjunt d’elements multimèdia (imatges, vídeos, àudios...). Aquest fitxer XML, que segueix l’estàndard QTI, defineix l’estructura dels fulls i preguntes del Quadern així com la seva avaluació.

puja

 

APARENCES

L'aspecte visual o interfície que presenta QV pot ser diferent segons l'aparença o pell triada. El professorat pot decidir quina és més adient atenent a característiques dels destinataris, com ara l'àrea i nivell educatius. En tot cas, la informació i contingut del Quaderns és la mateixa sigui quina sigui l'aparença escollida; el que varia és el disseny visual dels textos, colors de fons i finestres de l'aplicació...

En aquests moments hi ha tres aparences disponibles:

 • Estàndard. Els Quaderns tenen aquesta aparença per defecte u omissió.

 • Infantil. Aparença per Quaderns de primària, amb un disseny més visual.

 • Formal. Aparença més sèria.

puja

TIPUS D'ACTIVITATS

Els tipus d'activitats definits per l'estàndard QTI i suportats actualment per Quaderns Virtuals són:

 • Selecció
  Són preguntes on s'ha de triar la resposta o respostes correctes d'entre una llista d'opcions. Aquesta llista pot aparèixer en vertical o en horitzontal, i en les seves opcions de resposta pot contenir texts, imatges i/o sons. Exemple
 • Ordenació
  S'ha d'ordenar un conjunt d'elements que es presenten desordenats. Per establir l'ordre correcte caldrà moure cada objecte a la posició adient . L'orientació de les respostes pot ser tant horitzontal com vertical i el material emprat imatges o texts. Exemple
 • Omplir espais
  Es tracta d'omplir un o més espais en blanc amb les respostes que l'alumnat consideri correctes. Exemple
 • Arrossegar
  Permeten desplaçar cada resposta cap a la posició correcta. Exemple
 • Zones sensibles
  Són preguntes en les que es poden marcar zones o unir punts d'una imatge. Exemple
 • Dibuix
  Són preguntes en les que l'alumne podrà dibuixar línies i polígons a sobre d'una imatge.. Exemple

A cada full i/o pregunta es pot incloure material addicional com a informació de suport, ampliació o referència. A més, tant les activitats com el material addicional poden incloure elements multimèdia: àudio, vídeo, animacions, codi HTML...

puja

 

FUNCIONAMENT: CICLE COMPLET

El procés que segueix un Quadern Virtual des de la seva creació fins a ser realitzat per l'alumnat i avaluat pel professorat és:

 1. Selecció del Quadern: En primer lloc, cal cercar si ja existeix algun Quadern a la Biblioteca de Quaderns Virtuals que s'adequï al temari triat per treballat amb l'alumnat. Per fer-ho, la biblioteca ofereix un cercador que permet trobar Quaderns a partir de certs paràmetres (com ara, l'àrea i el nivell educatius o el títol, entre d'altres).
 2. Creació del Quadern
  En el cas de no trobar-ne cap Quadern a la Biblioteca que compleixi els paràmetres indicats, l'educador/a pot crear-ne un amb l'editor de Quaderns Virtuals o qualsevol altra eina capaç de generar documents compatibles amb QTI (com ara Qaed o Macromedia Authorware).
  Un cop creat el Quadern, s'ha de col·locar en un lloc accessible via web. Amb l'editor de Quaderns Virtuals en línia la publicació del Quadern és automàtica.
 3. Publicació, seguiment i correcció del Quadern
  Una vegada finalitzada la creació del Quadern, el professor/a ha de decidir com posar-ho a l'abast dels alumnes, i que aquests el puguin realitzar. Per fer-ho, pot triar entre diverses alternatives:

  1. Pàgina web
   Amb aquesta modalitat les respostes dels alumnes no s'enregistren, i, per tant, és una bona opció per què els alumnes puguin dur a terme activitats sense cap pretensió d'avaluació externa, només amb l'objectiu de l'exercitació, l'aprenentatge i/o l'autoavaluació.
  2. Plataforma educativa
   Actualment, Quaderns Virtuals és un servei totalment integrat a les plataformes Moodle i intranet de centre: el professorat pot assignar Quaderns als alumnes donats d'alta a qualsevol d'aquestes plataformes.
   El benefici principal d'integrar Quaderns Virtuals a una plataforma educativa (elearning) és que d'aquesta forma es poden configurar alguns paràmetres (nombre màxim d'intents, si es permet o no la correcció automàtica o si ha d'incloure quadres d'intervenció…) i, a més, es pot consultar en qualsevol moment, l'estat dels Quaderns assignats a cada alumne/a. Per tant, en aquest cas, es pot fer el seguiment, avaluar el progrés dels estudiants, i, fins i tot, en el cas de tenir activada l'opció de permetre anotacions, establir una comunicació asincrònica amb l'alumnat per resoldre els dubtes i enviar comentaris que puguin aparèixer durant la realització i la correcció del Quadern.
  Plataforma educativa

puja

ESTÀNDARDS

Quaderns Virtuals aposta per la compatibilitat, accessibilitat i difusió d'estàndards, ja que permeten afavorir l'intercanvi, accessibilitat i compatibilitat de recursos entre diferents sistemes. Els principals estàndars que implementa són:

 • XML: eXtensible Markup Language
 • QTI: Question & Test Interoperability
 • LOM: Learning Object Metadata
 • ETB: European Treasury Browser
 • CC: Llicències Creative Commons

puja